ÖZET:
Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan emekli sigortalılar ilgisine göre 2 veya 48 no.lu belge türünden SGK’ ya bildirilmesi gerekirken, normal sigortalılar gibi diğer belge türleri üzerinden SGK’ ya bildirildiğinden, bu nitelikteki sigortalılar yönünden yararlanılan istihdam teşvikleri ile asgari ücret destekleri iptal edilmiş olup, yararlanılmış olan teşvik ve destekler geriye yönelik olarak gecikme zammı ve faiziyle istenmektedir.
EMEKLİ SİGORTALILARIN YARARLANMIŞ OLDUĞU TEŞVİKLER:
Gerek asgari ücret desteği gerekse de istihdamı teşvik için verilen diğer teşvik ve desteklerin birçoğu emekli olup çalışmaya devam eden ve adlarına sosyal güvenlik destek primi ödenen emekli sigortalıları kapsamamaktadır. 4/1-a kapsamında emekli olduktan sonra yeniden aynı kapsamda çalışmaya başlayan kişiler için SGK, “02- Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar” ve “48-Yer altında çalışan Emekliler” belge türlerini üretmiş ve bu kişilerin bu belge türlerinden bildirilmesini istemiştir. Bu belge türlerinden bildirilenler de asgari ücret desteği ve istidam teşviklerinden yasaklanmıştır. Ancak SGK, bazı işverenlerin 4/1-a kapsamında emekli olduktan sonra yeniden 4/1-a kapsamında çalışmaya başlayan sigortalılar için “02 veya 48 no.lu belge türü yerine diğer belge türlerinden aylık prim ve hizmet belgesi/ muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verdiğini tespit etmiştir.
Bu nedenle 2 ve 48 numaralı no.lu belge türleri dışında normal sigortalılar gibi bildirilen emekli sigortalılar bakımından yararlanılmış olan istihdam teşvik ve destekleri ile asgari ücret destekleri iptal edilerek ve SGK tarafından yapılacak tebligat ile söz konusu sigortalılar için yersiz yararlanılan istihdam teşvik tutarı ve/veya asgari ücret destek tutarının iadesi istenmektedir. Yersiz olarak yararlanılan tutarlara gecikme cezası ve zammı uygulanacaktır.
Ancak 2 ve 48 no.lu belge türlerinden bildirilmesi gerekirken, başka belge türlerinden bildirilen emekli sigortalılar için düzeltme işlemi yapılırken verilecek iptal ve ek aylık prim ve hizmet belgesi/ muhtasar ve prim hizmet beyannamesi için idari para cezası uygulanmayacaktır.
İşverenlerimizin ve meslek mensuplarımızın, zor durumda kalmamaları için çalıştırmış oldukları sigortalıları, kendilerine uygun aşağıda belirtilen belge türlerinden SGK’ ya bildirmelerini önemle tavsiye ederiz.

02-SGDP Hatalı Teşvik ve Destekler S.g.k. Yazısı

2018 yılının ve 2019 yılının yanlış bildirildikleri dönemler için bu sigortalılar bakımından yararlanılmış olan istihdam teşvik ve destekleri ile asgari ücret destekleri iptal edilecek S.G.K.YAZISI
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Sayı: 51592363-010.07.01-E.9747668
Tarih: 04/07/2019
Konu: Sayıştay Raporu
GENEL YAZI
… 4/1-a kapsamında emekli olduktan sonra yeniden aynı kapsamda çalışmaya başlayan kişiler için yanlış belge türleri üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi verildiğinin tespit edildiği, yapılan incelemede 4/1-a kapsamında emekli olduktan sonra yeniden 4/1-a kapsamında çalışmaya başlayan sigortalılar için “02- Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar” belge türü yerine diğer belge türlerinden aylık prim ve hizmet belgesi/ muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verildiği …
belirtilmiştir.
….
Ayrıca Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 103 ncü maddesinin dördüncü fıkrasında;
“Daha önce Kuruma belge türü veya kanun numarası hatalı seçilerek verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerine ilişkin düzeltme amaçlı olarak yasal süresi dışında verilen aylık prim ve hizmet belgeleri, düzeltme ile fiili hizmet süresi zammı kazandırma hali hariç, belgede kayıtlı sigortalılar ve bu sigortalıların prim ödeme gün sayısı ile prime esas kazanç tutarının aynı olması kaydıyla, ayrıca incelemeye gerek kalmaksızın işleme alınır. Bu nitelikte verilen aylık prim ve hizmet belgelerine idarî para cezası uygulanmaz.”
Hükmü yer almakta olup belge türü düzeltilerek verilen aylık prim ve hizmet belgelerine/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerine ilgili fıkrada belirtilen esasları sağlamaları halinde idari para cezası uygulanmayacaktır.
2 ve 48 numaralı belge türleri dışındaki belgelerden bildirildikleri belirlenen sigortalılar için aşağıda belirtilen şekilde işlem yapılacaktır.
İşverenlere yapılacak tebligat ile bir aylık süre içinde 2 ve 48 numaralı belge türlerinde düzenlenmiş belgelerin verilmesi veya bir aylık süre içerisinde belgelerin verilmemesi nedeniyle re’sen düzenlemesi dolayısıyla söz konusu sigortalıların 2018 yılının ve 2019 yılının yanlış bildirildikleri dönemler için bu sigortalılar bakımından yararlanılmış olan istihdam teşvik ve destekleri ile asgari ücret destekleri iptal edilecek ve yapılacak tebligat ile söz konusu sigortalılar için yersiz yararlanılan istihdam teşvik tutarı ve/veya asgari ücret destek tutarının iadesi istenecektir. İade edilen tutarlara gecikme cezası ve zammı uygulanacaktır.
Öte yandan söz konusu sigortalılar dışındaki diğer sigortalılar için yararlanılmış olan istihdam teşvik ve destekleri ile asgari ücret destekleri geri alınmayacak olup, söz konusu hususlar işverenlere yapılacak tebligatta belirtilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.