Danıştay 9. Daire
Tarih    : 28.03.2018
Esas No : 2014/12909
Karar No  : 2018/1894
2577 s. İYUK Md. 7
DAVA AÇMA SÜRESİ GEÇMEDEN YAPILAN İKİNCİ TEBLİGAT VE DAVA AÇMA SÜRESİ

Dava açma süresi geçmeden, idarece aynı ihbarname tekrar tebliğ edilerek davacı yanıltıldığından ve ikinci kez yapılan tebligat üzerine süresinde dava açıldığından işin esasının incelenmesi gerektiği hk.

İstemin Özeti: Davacı adına, takdir komisyonu kararına dayanılarak 2007/Ocak dönemi için re’sen tarh edilen damga vergisi ile kesilen vergi ziyaı cezasının kaldırılması istemiyle açılan davayı süre aşımı yönünden reddeden Vergi Mahkemesi’nin kararının; dilekçede ileri sürülen sebeplerle bozulması istenilmektedir.

Karar: Davacı adına,  takdir komisyonu kararına dayanılarak 2007/Ocak dönemi için re’sen tarh edilen damga vergisi ile kesilen vergi ziyaı cezasının kaldırılması istemiyle açılan davayı süre aşımı yönünden reddeden vergi mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7. maddesinde, dava açma süresinin özel Kanunlarda ayrı süre gösterilmeyen hallerde vergi mahkemelerinde 30 gün olduğu ve vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarından doğan uyuşmazlıklarda, tebliğ yapılan hallerde veya tebliğ yerine geçen işlemlerde tebliğin yapıldığı tarihten itibaren dava açma süresinin işleyeceği belirtilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; davacı şirket adına düzenlenen … sayılı ihbarnamenin şirket adresinde yetkili …’e 25.11.2013 tarihinde tebliğ edildiği, sonrasında aynı ihbarnamenin şirket yönetim kurulu başkanı …’in ikametgah adresinde …’e 04.12.2013 tarihinde tekrar tebliğ edildiği, bunun üzerine ikinci kez yapılan tebliğ tarihi dikkate alınarak şirket tarafından 30.12.2013 tarihinde dava açıldığı, Vergi Mahkemesince; dava açma süresinin hesabında dava konusu ihbarnamenin ilk tebliğ tarihi olan 25.11.2013 tarihinin dikkate alınması gerektiği, bu tarihten itibaren 30 günlük süre içerisinde açılmayan davanın esasının incelenemeyeceği gerekçesiyle davanın süreaşımı yönünden reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

Uyuşmazlıkta her ne kadar 25.11.2013 tarihinde yapılan tebligat üzerine dava açılmamış ise de; davalı idarece herhangi bir neden olmaksızın ilk tebligattan 9 gün sonra ve henüz dava açma süresi geçmeden aynı ihbarname tekrar tebliğ edilerek davacı yanıltıldığından ve ikinci kez yapılan tebligat üzerine de süresinde dava açıldığı görüldüğünden, Vergi Mahkemesince işin esasının incelenmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, ilk tebligatın esas alınması suretiyle davanın süreaşımı yönünden reddine karar verilmesinde isabet bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüne, Vergi Mahkemesinin kararının bozulmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.