Danıştay 4. Daire
Tarih    : 31.05.2018
Esas No : 2018/3416
Karar No  : 2018/5404
VUK Md. 107/A
ELEKTRONİK TABLİGATLA TEBLİĞ EDİLEN İHBARNAMELER İÇİN OTUZ GÜNLÜK DAVA AÇMA SÜRESİNİN HESABI

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Elektronik Ortamda Tebliğ” başlıklı 107/A maddesinin 2. fıkrası uyarınca; e-tebliğ yoluyla tebliğ edilen ihbarnameler için otuz günlük yasal dava açma süresinin e-tebliğin yapıldığı 5. günü takip eden gün itibariyle işlemeye başlayacağı hk.

İstemin Özeti: Davacı adına düzenlenen 18.08.2016 tarih ve 2016/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sayılı vergi/ceza ihbarnamelerinin iptali istemiyle açılan davayı süre aşımı gerekçesiyle reddeden Vergi Mahkemesinin kararının bozulması istemiyle yapılan istinaf başvurusunun reddine dair İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 3. Vergi Dava Dairesi’nin kararın, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Karar: Davacı adına düzenlenen 18.08.2016 tarih ve 2016/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sayılı vergi/ceza ihbarnamelerinin iptali istemiyle açılan davayı, süre aşımı nedeniyle reddeden Mahkeme kararına yönelik istinaf başvurusunu reddeden İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 3. Vergi Dava Dairesi’nin kararı temyiz edilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “Dava Açma Süresi” başlıklı 7. maddesinin 1. fıkrasında; dava açma süresinin özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Vergi Mahkemelerinde otuz gün olduğu, 2. fıkrasının b) bendinde; bu sürelerin vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarından doğan uyuşmazlıklarda: tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde tahsilatın; tebliğ yapılan hallerde veya tebliğ yerine geçen işlemlerde tebliğin; tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin; tescile bağlı vergilerde tescilin yapıldığı ve idarenin dava açması gereken konularda ise ilgili merci veya komisyon kararının idareye geldiği; tarihi izleyen günden başlayacağı, hüküm altına alınmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Elektronik Ortamda Tebliğ” başlıklı 107/A maddesinin 1. fıkrasında; bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93. maddede sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabileceği, 2. fıkrasında; elektronik ortamda tebligatın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacağı, 3. fıkrasının verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan ve 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 6. maddesinin 3. fıkrasında ise; Kanun’un 107/A maddesi gereğince, elektronik imzalı tebliğ evrakının, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

Dosyanın incelenmesinden dava konusu ihbarnamelerin davacıya e-tebliğ yoluyla 27.08.2016 tarihinde tebliğ edildiği ihtilafsız olduğu halde Mahkemece bu durum göz ardı edilerek dava konusu ihbarnamelere karşı otuz günlük yasal dava açma süresi içerisinde yani en geç 26.09.2016 tarihinde dava açılması gerekirken 28.09.2016 tarihinde dava açıldığı gerekçesiyle davanın süreaşımı gerekçesiyle reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

Yukarıda yer alan yasal mevzuat uyarınca e-tebliğ yoluyla tebliğ edilen dava konusu ihbarnameler için dava açma süresinin e-tebliğin yapıldığı 5. günü takip eden gün itibariyle işletilmeye başlatılacağı açık olup, davacıya e-tebliğin yapıldığı 27.08.2016 tarihinden itibaren 5. günün sonu olan 01.09.2016 tarihi itibariyle dava konusu ihbarnameler tebliğ edilmiş sayılacağından otuz günlük yasal dava açma süresinin son günü olan 01.10.2016 tarihinden önce 28.09.2016 tarihinde açılan davada süre aşımı bulunmadığından süreden ret kararı veren Mahkeme kararını onayan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 3. Vergi Dava Dairesi’nin kararında hukuka uyarlık bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle; 2577 saydı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyiz isteminin kabulü ile İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 3. Vergi Dava Dairesi’nin kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Vergi Dava Dairesine gönderilmesine, oybirliğiyle karar verildi.