6183 sayılı AATUHK’ nun 102. maddesine göre, “Amme alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar.
Para cezalarına ait hususi kanunlarındaki zamanaşımı hükümleri mahfuzdur. Zamanaşımından sonra mükellefin rızaen yapacağı ödemeler kabul olunur.” hükmüne amirdir.
Tahsil zamanaşımına uğramış vergilerin tahsilatı yapılamaz.  Ödeme emirleri gönderilemez.
Tahsil zamanaşımına uğramış ödeme emirlerinin tebliğ edilmesi halinde, tahsil zamanaşımına uğradığı iddiasıyla ödeme emrine tebliğinden itibaren 15 gün içinde vergi davası açılması gerekir.
Tahsil zamanaşımına uğramış vergi ve cezalar ile ilgili hacizlerin uygulanması veya uygulanmaya devam edilmesi halinde, tahsil zamanaşımına uğradığı iddiasıyla haciz işlemlerine vergi davası açılması gerekir.