1-Mükellefin Özel Esaslara (Koda) Alınması: Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme fiiline iştirak eden mükellefler de dâhil olmak üzere, sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ya da kullanma konusunda haklarında “ olumsuz rapor”  veya “olumsuz tespit” bulunan mükellefler bu kapsamda değerlendirilir ve özel esaslara tabi tutulur.
2-İhtirazi Kayıtla Beyanname Verilmesinden Sonra Çıkan Tahakkuklara ve Vergi Zıyaı Cezaları: Özel Esaslara Alınacağına Dair Mükellefe Uyarı Yazısı Tebliğ Edildiğinde:  Yapılması gereken en doğru şey, ihtirazı kayıtla beyan vererek, verdiği beyannameye itiraz etmektir.
 3-Vergi ve Ceza ihbarnamesinin Tebliğ Edilmesi :İnceleme veya takdir komisyonu kararlarına göre vergi dairesi tarafından vergi ve ceza ihbarnameleri tebliğ edilir.
4-Ödeme Emrinin Tebliğ Edilmesi:Amme alacağını vadesinde ödemeyenlere 7 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu bir “ödeme emri” ile tebliğ olunur.
5-Teminat Mektubu istenmesi: Amme alacağının garanti altına alınması için verilen banka teminat mektubudur.
6-Teminatlı Alacakların Paraya Çevrilmesi ilişkin Yazı:
Teminat paraya çevrilmeden önce tahsil dairesi tarafından yazı yazılması gereklidir.
7-Tescil Talebinin Kabul Edilmemesi : Tasfiye halinde sorumluluk,  Birleşme, Devir, Bölünme ve Şekil değiştirme halleri.
8-Haciz Uygulanması: E-haciz, Emekli maaşına haciz, Menkul ve gayrimenkul hacizleri
9-İhtiyati Tahakkuk Yapılması: İhtiyati tahakkuk, ileride tahakkuk edecek olan amme alacağının daha önceden tahsil güvenliğini sağlamak için yapılan tahakkuk olarak tanımlanabilir.
10-İhtiyati Haciz: İhtiyati haciz, ileride tahakkuk edecek olan tahakkuk etmiş henüz vadesi geçmemiş bulunan ya da vadesi geçtiği halde ödeme emri tebliğ edilmemiş olan amme   alacağının tahsil güvenliğini sağlamak üzere yapılan haciz olarak tanımlanmaktadır.
11-İtirazın Reddi Hallerinde: Maliye bakanlığına şikayet veya üst makamlara itirazın reddedilmesi, düzelme taleplerinin reddi, Uzlaşma, pişmanlık, yanılma, mücbir sebep halleri, zarar indirimi, vergi iadesi, Emtianın tabi afetler sebebiyle zarara uğraması, Müteselsil sorumluluk, Kanuni temsilcilerin sorumluluğunu aşan bir işlemin uygulanması ile ilgili uyuşmazlıklar çıkması halinde vergi davaları açılabilir.
Genel Başkanımız Mehmet Kaynak’ın konuyla ile ilgili videosunu izleyebilirsiniz.