Kendisine vergi ve ceza ihbarnamesi tebliğ edilen gerçek ve tüzel kişiler bizzat veya vekaletli bir temsilci marifetiyle uzlaşma komisyonu nezdinde kapsama giren vergi ve cezalar için uzlaşma talep edebilirler. Bu arada, hem uzlaşma talep edilip ve hem de ilgili vergi mahkemesinde vergi davası da aynı anda açılabilmektedir.
Hem uzlaşma talebi ve hem de vergi yargısında vergi davasının açılması durumunda vergi mahkemeleri mükellefin vergi idaresi ile uzlaşma müzakerelerinin neticesini bekler. Prensip olarak, kendisine vergi ve ceza ihbarnamesi tebliğ edilen mükellefin tebliğ tarihinden itibaren (30) gün içerisinde ilgili uzlaşma komisyonuna müracaat ederek uzlaşma isteminde bulunması en doğru yoldur.[1] Uzlaşma sonucunda, uzlaşmaya varılmaması veya uzlaşmanın sağlanamaması halinde; (15) gün içerisinde vergi yargısına başvurularak vergi davası açılması mümkündür.[2]
Buna göre;
Kendisine vergi ve ceza ihbarnamesi tebliğ edilen gerçek ve tüzel kişiler bizzat veya vekaletli bir temsilci marifetiyle uzlaşma komisyonu nezdinde kapsama giren vergi ve cezalar için uzlaşma talep edebilirler. Bu arada, hem uzlaşma talep edilip ve hem de ilgili vergi mahkemesinde vergi davası da aynı anda açılabilmektedir.
Hem uzlaşma talebi ve hem de vergi yargısında vergi davasının açılması durumunda vergi mahkemeleri mükellefin vergi idaresi ile uzlaşma müzakerelerinin neticesini bekler. Prensip olarak, kendisine vergi ve ceza ihbarnamesi tebliğ edilen mükellefin tebliğ tarihinden itibaren (30) gün içerisinde ilgili uzlaşma komisyonuna müracaat ederek uzlaşma isteminde bulunması en doğru yoldur.[1] Uzlaşma sonucunda, uzlaşmaya varılmaması veya uzlaşmanın sağlanamaması halinde; (15) gün içerisinde vergi yargısına başvurularak vergi davası açılması mümkündür.[2]
Buna göre;
Hem uzlaşma talep edilmesi ve hem de vergi yargısının hakemliğine başvurulması halinde vergi mahkemesi uzlaşmanın akıbetini bekler. Eğer uzlaşmaya varılmış ise, vergi mahkemesi davayı artık devam ettirmez.
Önce uzlaşma talebinde bulunulup, daha sonra uzlaşma sağlanamaması halinde (15) gün içerisinde (Malî veya Adlî tatil dikkate alınmalıdır) vergi yargısına müracaat olunabilir. Buna göre, her yıl 1-20 Temmuz tarihleri arasında mali tatil uygulanmaktadır. 20 Temmuz’dan sonra ise 30 Ağustos’a kadar yani 20 Temmuz ila 30 Ağustos adli tatil olarak dikkate alınacaktır.
Uzlaşma talebi ile, vergi mahkemesinde aynı anda (tebliğ tarihinden itibaren [30] gün içerisinde) müracaat edilmesi halinde vergi yargısı uzlaşmanın sonucunu bekler. Uzlaşma, sağlanamadığı durumlarda vergi mahkemesi dosyayı inceler ve karara bağlamaya doğru gider.
Tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunulması halinde, tarhiyattan önce uzlaşma sağlanamadığı hallerde vergi yargısına hemen gidilemez. Vergi dairesinden (1) no.lu vergi ve ceza ihbarnamelerinin tebliği beklenir. Bu aşamada 2. Bir tarhiyattan sonra uzlaşma talep etme olanağı yoktur. İhbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren (30) gün içerisinde ya vergi yargısına gidilir veya 213 sayılı VUK md.376 talebi koşullara göre yapılabilir.
(3) kat kesilen vergi ziyaı cezası var ise, bu durumda mutlak surette vergi yargısına gidilir. Bu gibi durumlarda uzlaşma talebi söz konusu değildir. (213 sayılı VUK md. 359)
Tek başına kesilen özel usulsüzlük cezaları hakkında uzlaşma talebi olamaz. Bu gibi cezalar için ancak 213 sayılı VUK md. 376 hükmü gereği 1/3 indirim talep olunabilir. Bu ceza tebliğ tarihinden itibaren (60) gün içerisinde ödenmelidir. Teminat gösterilmesi halinde ödeme süresi (5) ay uzar. Kesilen özel usulsüzlük cezası bir rapora dayalı ise, bu cezaya karşı tarhiyattan önce uzlaşma talep olanağı mümkündür.
Uzlaşma talep edilip, tayin edilen gün de uzlaşmaya varılması halinde (Vergi hatası hariç) artık bu konuda hiçbir mercie şikâyet edilemez. Vergi davası açılamaz. Uzlaşma komisyon kararı kesindir.
Uzlaşmaya varılması halinde üzerinde uzlaşılan vergi ve cezaların (30) gün içerisinde ödenmesi esastır. Bu yükümlülük yerine getirilmediği takdirde uzlaşma komisyon kararı bozulmaz. Sadece vadeden sonra gecikme zammı çalışır. Gecikme zammı oranı 19.10.2010 tarihinden itibaren aylık %1,40 olarak uygulanır.
Üzerinde uzlaşılan uzlaşma komisyon kararına istinaden, mutabık kalınan vergi miktarı üzerinden normal vade tarihinden itibaren uzlaşma tarihine kadar “Gecikme Faizi” hesaplanır. Bu hesaplama işlemi uzlaşma komisyonu kararının imzalandığı gün hemen o anda hesaplanmaz. Uzlaşma komisyon kararının ilgili vergi dairesine yollandığı zaman buradan tanzim edilecek tahakkuk fişi üzerinde gecikme faizi ayrıca hesaplanarak gösterilir.
Vergi ve ceza ihbarnameleri ekinde mutlak surette bunların dayanakları olan takdir komisyon kararı, vergi inceleme rapor, yoklama fişi, vb. eklenmelidir. Aksi takdirde tarhiyat geçerli olamaz (VUK md.35/11-VUK md.366/1). 2016 yılından itibaren uygulanan yeni sisteme göre, işlemler e-tebligat yöntemi ile mükelleflerin e-mail adresine yollanmaktadır. Bu nedenle zaman zaman e-mail adreslerinin mükelleflerce kontrol edilmesinde yarar bulunmaktadır.
Vergi ve ceza ihbarnamelerinin mutlak surette bunların muhataplarına tebliğ edilmesi zorunludur. 2016 yılından itibaren e-tebligat yöntemi ile ihbarnameler mükelleflere tebliğ edilmektedir. Bu nedenle mutlak suretle mükelleflerin e-mail adreslerini sık sık kontrol etmelerinde yarar bulunmaktadır.
(5) yıl içerisinde tarh ve tebliğ edilmeyen vergi ve cezalar tarh zaman aşımına uğrar (213 sayılı VUK md. 114). Verginin ödenmesi gereken yasal vadesini izleyen tarihi izleyen yılda başlamak üzere 5 yıl geçtikten sonra tahsil edilemeyen vergiler 6183 sayılı yasanın 102.maddesi hükmüne istinaden tahsilat zamanaşımına uğrar. Bu durumda, tahsil zamanaşımı söz konusu olur (AATUHK md.37; VUK md.111,113). Zamanaşımı olayı, hem mükellefler açısından hem de idare açısından hüküm ifade eder. Zamanaşımı olgusu, re’sen dikkate alınması gereken önemli bir durumdur.
Mükellefin ölümü halinde vergi cezası düşer (Bkz. 213 sayılı VUK md. 372).
Mücbir sebeplerin varlığı halinde ise, vergi cezası kesilmez (Bkz. 213 sayılı VUK md. 373).
213 sayılı VUK md.374’te yazılı süreler geçtikten sonra vergi cezası kesilemez.
Aynı konu hakkında 2 kez uzlaşma talep edilemez.
———————————–
[1]Malî tatil ve Adlî tatil halinde süreler uzar. Bu durumda, 1 Temmuz ‘da başlayan Malî tatil nedeni ile süreler 20 Temmuz ‘dan itibaren (7) gün daha eklenir. Adlî tatil nedeni ile, Vergi Mahkemesin ‘de dava açma süreleri uzar. Yine Adlî tatil dolayısı ile, itiraz veya temyiz süreleri de bu tatil dolayısı ile etkilenir.
2]213 sayılı VUK ek md. 7. ‘Uzlaşma ve Vergi Mahkemelerinde Dava Açma’
Hem uzlaşma talep edilmesi ve hem de vergi yargısının hakemliğine başvurulması halinde vergi mahkemesi uzlaşmanın akıbetini bekler. Eğer uzlaşmaya varılmış ise, vergi mahkemesi davayı artık devam ettirmez.
Önce uzlaşma talebinde bulunulup, daha sonra uzlaşma sağlanamaması halinde (15) gün içerisinde (Malî veya Adlî tatil dikkate alınmalıdır) vergi yargısına müracaat olunabilir. Buna göre, her yıl 1-20 Temmuz tarihleri arasında mali tatil uygulanmaktadır. 20 Temmuz’dan sonra ise 30 Ağustos’a kadar yani 20 Temmuz ila 30 Ağustos adli tatil olarak dikkate alınacaktır.
Uzlaşma talebi ile, vergi mahkemesinde aynı anda (tebliğ tarihinden itibaren [30] gün içerisinde) müracaat edilmesi halinde vergi yargısı uzlaşmanın sonucunu bekler. Uzlaşma, sağlanamadığı durumlarda vergi mahkemesi dosyayı inceler ve karara bağlamaya doğru gider.
Tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunulması halinde, tarhiyattan önce uzlaşma sağlanamadığı hallerde vergi yargısına hemen gidilemez. Vergi dairesinden (1) no.lu vergi ve ceza ihbarnamelerinin tebliği beklenir. Bu aşamada 2. Bir tarhiyattan sonra uzlaşma talep etme olanağı yoktur. İhbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren (30) gün içerisinde ya vergi yargısına gidilir veya 213 sayılı VUK md.376 talebi koşullara göre yapılabilir.
(3) kat kesilen vergi ziyaı cezası var ise, bu durumda mutlak surette vergi yargısına gidilir. Bu gibi durumlarda uzlaşma talebi söz konusu değildir. (213 sayılı VUK md. 359)
Tek başına kesilen özel usulsüzlük cezaları hakkında uzlaşma talebi olamaz. Bu gibi cezalar için ancak 213 sayılı VUK md. 376 hükmü gereği 1/3 indirim talep olunabilir. Bu ceza tebliğ tarihinden itibaren (60) gün içerisinde ödenmelidir. Teminat gösterilmesi halinde ödeme süresi (5) ay uzar. Kesilen özel usulsüzlük cezası bir rapora dayalı ise, bu cezaya karşı tarhiyattan önce uzlaşma talep olanağı mümkündür.
Uzlaşma talep edilip, tayin edilen gün de uzlaşmaya varılması halinde (Vergi hatası hariç) artık bu konuda hiçbir mercie şikâyet edilemez. Vergi davası açılamaz. Uzlaşma komisyon kararı kesindir.
Uzlaşmaya varılması halinde üzerinde uzlaşılan vergi ve cezaların (30) gün içerisinde ödenmesi esastır. Bu yükümlülük yerine getirilmediği takdirde uzlaşma komisyon kararı bozulmaz. Sadece vadeden sonra gecikme zammı çalışır. Gecikme zammı oranı 19.10.2010 tarihinden itibaren aylık %1,40 olarak uygulanır.
Üzerinde uzlaşılan uzlaşma komisyon kararına istinaden, mutabık kalınan vergi miktarı üzerinden normal vade tarihinden itibaren uzlaşma tarihine kadar “Gecikme Faizi” hesaplanır. Bu hesaplama işlemi uzlaşma komisyonu kararının imzalandığı gün hemen o anda hesaplanmaz. Uzlaşma komisyon kararının ilgili vergi dairesine yollandığı zaman buradan tanzim edilecek tahakkuk fişi üzerinde gecikme faizi ayrıca hesaplanarak gösterilir.
Vergi ve ceza ihbarnameleri ekinde mutlak surette bunların dayanakları olan takdir komisyon kararı, vergi inceleme rapor, yoklama fişi, vb. eklenmelidir. Aksi takdirde tarhiyat geçerli olamaz (VUK md.35/11-VUK md.366/1). 2016 yılından itibaren uygulanan yeni sisteme göre, işlemler e-tebligat yöntemi ile mükelleflerin e-mail adresine yollanmaktadır. Bu nedenle zaman zaman e-mail adreslerinin mükelleflerce kontrol edilmesinde yarar bulunmaktadır.
Vergi ve ceza ihbarnamelerinin mutlak surette bunların muhataplarına tebliğ edilmesi zorunludur. 2016 yılından itibaren e-tebligat yöntemi ile ihbarnameler mükelleflere tebliğ edilmektedir. Bu nedenle mutlak suretle mükelleflerin e-mail adreslerini sık sık kontrol etmelerinde yarar bulunmaktadır.
(5) yıl içerisinde tarh ve tebliğ edilmeyen vergi ve cezalar tarh zaman aşımına uğrar (213 sayılı VUK md. 114). Verginin ödenmesi gereken yasal vadesini izleyen tarihi izleyen yılda başlamak üzere 5 yıl geçtikten sonra tahsil edilemeyen vergiler 6183 sayılı yasanın 102.maddesi hükmüne istinaden tahsilat zamanaşımına uğrar. Bu durumda, tahsil zamanaşımı söz konusu olur (AATUHK md.37; VUK md.111,113). Zamanaşımı olayı, hem mükellefler açısından hem de idare açısından hüküm ifade eder. Zamanaşımı olgusu, re’sen dikkate alınması gereken önemli bir durumdur.
Mükellefin ölümü halinde vergi cezası düşer (Bkz. 213 sayılı VUK md. 372).
Mücbir sebeplerin varlığı halinde ise, vergi cezası kesilmez (Bkz. 213 sayılı VUK md. 373).
213 sayılı VUK md.374’te yazılı süreler geçtikten sonra vergi cezası kesilemez.
Aynı konu hakkında 2 kez uzlaşma talep edilemez.


[1]Malî tatil ve Adlî tatil halinde süreler uzar. Bu durumda, 1 Temmuz ‘da başlayan Malî tatil nedeni ile süreler 20 Temmuz ‘dan itibaren (7) gün daha eklenir. Adlî tatil nedeni ile, Vergi Mahkemesin ‘de dava açma süreleri uzar. Yine Adlî tatil dolayısı ile, itiraz veya temyiz süreleri de bu tatil dolayısı ile etkilenir.
2]213 sayılı VUK ek md. 7. ‘Uzlaşma ve Vergi Mahkemelerinde Dava Açma’
Kaynak:Av. Nazlı Gaye Alpaslan Güven