213 sayılı VUK’ na göre sahte fatura düzenleme fiilleri 6736 sayılı Yeni Mali Af Yasası hükümlerine göre;  25.11.2016 tarihine kadar müracaat edilmesi halinde yapılandırma Yasasından faydalandırılabilmektedir. 19.08.2016 gün ve 29806 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin” Yasa hükümlerine göre sahte fatura kullanma fiilleri nedeniyle haklarında cezalı tarhiyat yapılan gerçek ve tüzel kişiler açtıkları davalardan vazgeçmeleri halinde  cezalı tarhiyatlar sonlanabilmektedir. Tarhiyatın durumuna göre kesinleşmemiş ve/veya dava safhasında bulunan alacaklar 6736 sayılı Yasa’nın 3. Maddesine göre Yasadan önemli avantajlar ile faydalanabilmektedirler. 
Buna göre;
1- Vergi mahkemesinde devam eden davaların geri çekilmesi halinde vergi aslının %50’si ödenerek, buna bağlı bakiye verginin %50’si ile vergi ziyaı cezaları ve gecikme faizleri tümüyle silinmektedir. 
2- Yine Danıştay da veya Bölge İdare Mahkemesinde devam eden davalarda da birinci derecede Vergi mahkemesinde de verilen kararın mükellef aleyhine hükme bağlanması nedeniyle, mükellefin itiraz veya temyiz yoluyla davayı temyiz etmesi halinde vergi aslının tümü ödenecektir. Buna bağlı olarak, vergi ziyaı cezaları ve gecikme faizleri tümüyle terkin edilmektedir.  
3- Mükellef hakkında 3 kat vergi ziyaı cezası varsa bunlarda yine 6736 sayılı Yasa’nın mad. 3 hükmüne göre Yasadan faydalanılacaktır. 
4- Defter ve belge ibraz etmeyenler açısından bunların vergi ve ceza tarhiyatları Yasa’nın mad. 3 hükmünden faydalanılacaktır. Bu mükellefler ile ilgili VUK mad. 359 hükmüne göre ceza davaları etkilenmeyecektir. Bu mükelleflerin reddedilen KDV’ leri ve 3 kat vergi ziyaı cezaları hakkında 6736 sayılı Yasa’nın mad. 3 hükmündeki olanaklardan yararlanmak için 31.10.2016 tarihine kadar Genel tebliğ ekindeki Ek3-A dilekçesi verilecektir. 
5- Dava koşulu: VUK mad. 359 hükmüne göre vergi suçları için idarenin dava açabilmesi için yazılı olur veya mütalaa koşulu gereklidir. Vergi idaresi yapılandırma yapıldığı için defter ve belgeleri incelemeyecek ve buna göre artık dava açma olanağı kalmayacaktır. (6736 sayılı Yasa mad. 5) Matrah artırımı yapılan yıllarla ilgili artık vergi suçu olsa bile yapılandırma yapıldığı için sahte belge kullanma fiili nedeniyle suç duyurusunda bulunulamaz. İncelemenin sürdürülmemesi için matrah artırımının KDV ve Kurumlar, Gelir vergisi açısından yapılması zorunludur. (6736 sayılı Yasa mad. 5/7)
6- 671 sayılı KHK ile infaz Kanununda Yapılan Düzenlemeler: 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 359. Maddesi sahte belgeler düzenleyenler ile kullananlara 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörmektedir. Uygulamada suçta tekerrür yoksa asgari halden 3 yıl ceza verilmekte ve TCK 43 uygulanarak ceza ¼ oranında artırılmaktadır. Sonuç olarak bu suçları işleyenlere bir takvim yılı için 3 yıl 9 ay ceza verilmektedir. 671 sayılı KHK ile infaz Kanununda yapılan düzenlemeler sonucunda 4 yıl ceza alanlar hiç hapis yatmayacaktır. 671 sayılı KHK ile 31.07.2016 tarihine kadar işlenen suçlar için geçerli  sayılacaktır. Dolayısıyla 31.07.2016 tarihine kadar işlenen sahte fatura kullanma fiilleri nedeniyle bir anlamda Af hükmü geçerlidir. Ancak aynı iddianame ile birden fazla takvim yılına ilişkin ceza davası açılmış ise 1 yıl bu aftan faydalanacak, diğer yılların cezaları ise infaz edilecektir. Örneğin; bir mükellef hakkında 2011 ve 2012 yılları için sahte fatura suçundan dava açılmış ise, böyle bir durumda Mahkeme her yıl için 3 yıl 9 ay cezaya hükmedecektir. Cezalar toplandığında infaz edilecek ceza ay olarak 90 ay olacaktır. Hükümlü 90 ayın 45 ayını iyi hal ile yatarsa 24 ayda denetimli serbestlikten faydalanacak ve neticede 21 ay hapis yatacaktır. (Bkz: OFLUOĞLU Rahmi, Vergi Suçuna Çifte Af, 671 KHK Naylon Faturaya (SMİYB) Af, 21.08.2016, Adaletbiz, Güncel Hukuk Haberleri) 
7- Sonuç olarak, 6736 sayılı Yasa’nın 3 ve 5. Mad hükümleri önemli bir hüküm olduğu için 2011 ila 2015 yılları ile ilgili KDV, Kurum, Gelir vergileri açısından sahte fatura kullananlar yönünden mutlak surette matrah artırımı yapılması önermekteyiz. Öte yandan, vergi Yargısında davası devam eden mükellefler bu davalarını geri çekmeleri halinde önemli maddi avantajlar elde edeceklerdir. Ancak, burada devam eden davanın geri çekilmesiyle birlikte mükellefin durumuna uygun ödeme planındaki taksitlerin yerine getirilmesi gerekecektir. Ödemeler aksatıldığı takdirde aftan yaralanma imkanı kaybolabilir. Her yıl bazında iki kez ödememe olanağı bulunmaktadır. 
8- Sahte fatura kullanımı nedeni ile kendilerine 3 kat cezalı tarhiyat yapılan mükellefler bu konuda Asliye Ceza veya Yargıtay’ da devam eden ceza davalarına 6736 sayılı yasanın 3’üncü maddesinin bir etkisi yoktur. Ancak vergi mahkemesindeki davasını geri çeken ve 6736 sayılı Yasa mad. 3 hükmünden faydalanan mükelleflerin bu durumu ceza dosyalarına eklemeleri zorunludur. Başka bir ifade ile ödeme planı, yapılandırma dilekçesi, ödeme makbuzu ve vergi yargısındaki devam eden dosyanın geri çekildiğine ilişkin bütün evrakların ceza dosyasına konulmasında yarar görülmektedir. Çünkü bir anlamda fiil ile ilgili kamu zararı telafi edilmiş olmaktadır. Bu durumun ceza dosyası ile irtibatlandırılmasında yarar görülmektedir.  
9- Matrah artırımı veya vergi artırımından  faydalanmak  isteyip daha sonra  bu  taleplerinden  çeşitli sebeplerle caymak  isteyenler  konuyla ilgili  25.11.2016 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurup  bu talebinden vazgeçebilirler.  Aynı  şekilde  6736 sayılı yasanın  diğer maddelerine göre talepte bulunup daha sonra şu veya bu  sebeple talebinden  caymak  isteyenler de  25.11.2016 tarihine kadar  ilgili  vergi dairesine müracaat  edip  bu istemlerinden  vazgeçebilirler. (Bkz. 2016/1 sayılı  Bazı Alacakların Yeniden  Yapılandırılmasına İlişkin İç Genelge) (Yine bkz. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 12.10.2016 gün ve 103043 sayılı  özelgeleri)
10- Yapılandırma talepleri   Türkiye’nin  muhtelif vergi daireleri bazında  gerçekleştirilecekse alacaklı tahsil dairesi  hangisi ise bu tahsil dairesi bazında  ayrı ayrı dilekçelerle  6736 sayılı yasaya göre başvurular yapılmalıdır.   Sadece internet üzerinden  yapılandırma talebi  gib.gov.tr adresinden yapılabilir.   Ancak, Türkiye çapında pek çok  vergi dairesinde borç gözüküyorsa yine internet üzerinden ayrı ayrı  yapılandırma yapılabilir.  Borç muhatabı kurum ise, yine şirketin kullanıcı adı, parola ve şifresiyle yapılandırma işlemi  gerçekleştirilebilir. Dileyen mükellefler yine ayrı ayrı  tahsil dairesi bazında  posta ile taahhütlü  kağıt ortamda  yapılandırma isteminde bulunabilir.  Ödemeler kredi kartıyla 30.11.2016 tarihine kadar gerçekleştirilebilir. 
11- Anonim veya limited şirket ortakları da  şirketteki ortaklık payı kadar  6736 sayılı yasaya göre yapılandırma  talebinde  bulunabilirler.  (md. 2a.) Aynı şekilde mirasçılar, kefil, şirket ortağı, kanuni temsilci, YMM gibi sorumluluk nedeniyle  kamu  borçlusu sayılan kişilerin  de  kimlik  bilgileri  ile asıl  borçlu ile birlikte  yapılandırma talebinde bulunabilirler.  Tüzel kişilikler adına  yapılacak  başvurularda  mutlak surette limited şirket müdürleri veya AŞ’lerde yönetim kurulu  başkanı  veya imza yetkilisi  kimselerin  başvuru dilekçesine imza sirkülerini ekleyerek talepte bulunması  gerekir.   Bu konuda  süren davalar varsa  davadan  vazgeçilmesi de ayrıca gereklidir. 
12- Yasa ile ilgili müracaat süresi bitmeden önce konuyla ilgili tereddüt yaşanması durumunda Gelir İdaresi Başkanlığından yazılı görüş talep edilebilir. ( Bkz: VUK mad. 413)
Kaynak:Av. Nazlı Gaye Alpaslan Güven