19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 511 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile Elektronik Tebligat işlemlerinin düzenlendiği 456 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.
E-Tebligat İle İlgili Yapılan Yeni Düzenlemeler
Bilindiği üzere 456 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği ile tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar aşağıdaki gibi belirtilmiştir.
a) Kurumlar vergisi mükellefleri,
b) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç),
c) İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler.
511 Sıra No.lı tebliğ ile elektronik tebligat sistemine yönelik olarak;
• E-tebligatın sadece vergi daireleri tarafından yapılacağına dair ifadeler tebliğden çıkartılmış ve 01.01.2020 tarihinden itibaren Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Mal Müdürlüklerinin de elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlayacakları,
• Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinde (mal müdürlükleri) elektronik tebligat sistemine teknolojik uyum çalışmalarının tamamlanması nedeniyle bağlı vergi dairelerince elektronik tebligat uygulamasına 01.01.2020 tarihi itibarıyla başlanılacağı, bu çerçevede bağlı vergi dairesi müdürlüklerinde faaliyet gösteren ve elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar ve gelir vergisi mükelleflerinin sırasıyla bu Tebliğin (5.1.) ve (5.2.) numaralı ayrımında belirlenen usullere göre 31.12.2019 tarihine kadar örnekleri bu Tebliğ ekinde yer alan Elektronik Tebligat Talep Bildirimini vermeleri,
• Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinde 01.01.2020 tarihinden itibaren yeni mükellefiyet tesis ettiren ve bu Tebliğde getirilen zorunluluk kapsamında olan kurumlar ve gelir vergisi mükellefleri sırasıyla bu Tebliğin (5.1.) ve (5.2.) numaralı ayrımında belirlenen usullere göre işlem yapmaları,
• Kendisine elektronik ortamda tebligat yapılacak muhatap tarafından elektronik tebligat sistemine başvuru sırasında veya daha sonra bildirilen mobil telefon numarasına ve/veya e-posta adresine, kendisine gönderilen tebligata ilişkin bilgilendirme mesajı gönderilebileceği, ancak bilgilendirme mesajının herhangi bir nedenle muhataba ulaşmamış olmasının tebligat süresine ve tebligatın geçerliliğine etkisi olmadığı,

• Gerçek kişilerde muhatabın, tüzel kişilerde ise şirketin tek kanuni temsilcisi olması durumunda ilgili kanuni temsilcinin, birden çok kanuni temsilcisi olması durumunda ise tüm kanuni temsilcilerin görme engelli olduklarının ispat ve tevsik edilmesi durumunda, bu mükelleflere elektronik tebligat sistemi kullanılmadan Vergi Usul Kanunu’nun 93. ve müteakip maddelerinde belirtilen diğer tebliğ usullerine göre tebligat işlemi yapılacağı,
konularında düzenlemeler yapılmıştır.
DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.