Yapılan denetimler sonucunda ortaya çıkan bir olayda tır şoförü olarak …………………. İlinden, ……………. İline yapılan taşımacılık sırasında ………………….. ilinde kolluk kuvvetleri tarafından …………… plakalı araçta yapılan aramada muhtelif marka ve sayıda kaçak sigaralar ele geçirildiği, idare tarafından yakalama tarihi olan ……….. tarihi itibari ile davacı adına seyyar tütün ticareti faaliyetine istinaden mükellefiyet kaydı açılmıştır. Bunun üzerine geçmişe yönelik açılan mükellefiyetle ilgili gelir vergisi, geçici vergi, özel tüketim vergisi ve KDV beyannameleri vermediğinden dolayı, takdir komisyonu kararına istinaden geçmişe yönelik özel usulsüzlük cezaları tebliğ edilmiştir.
Gerçekten de son yıllarda içki ve sigara ve tütün mamulleri üzerinde yüksek ÖTV ve KDV nedeniyle bireyler kaçak tütün ve sigara konusunda kayıt dışılığa itilmiştir. Yollarda yapılan denetimlerde araçlar üzerinde tespit edilen önemli miktarda sigara ve tütün mamulleri konusunda denetim elemanları tutanaklar düzenleyerek olayı hem vergi dairesine ve hem de cumhuriyet savcılığı kanalıyla ceza mahkemelerine sevk etmektedirler.
Konuyla ilgili olay Yargıya taşınması sonucunda vergi mahkemesi tarafından açılan davanın kabulü şeklinde karar verilmiştir.
Özetle, mahkeme kararının hüküm fıkrası aşağıda olduğu gibidir;
“Olayda, faaliyetin gerçekleştirildiği dönemde davacının mükellefiyet kaydının bulunmadığı ve idarenin davacıya mükellefiyet kaydına ve vergisel ödevlerine ilişkin yazısının adresinin sürekli kapalı olmasından dolayı tebliğ edilemediği, vergi uyuşmazlığına konu dönemde mükellef olmaması nedeniyle beyanname vermesi mümkün olmayan davacının bu fiilinin ancak, ticari faaliyetin ve bu faaliyetinden elde edilen kazancın vergi idaresinin bilgisi dışında bırakmak suretiyle vergi kaybına yol açmak olarak nitelendirilmesi mümkündür. Bu bakımdan, mükellef olmayan davacının beyanname verme ödevinden söz edilmesi mümkün bulunmadığından, davacı adına geçmişe dönük olarak tesis edilen mükellefiyet kaydına dayalı olarak kesilen özel usulsüzlük cezasında hukuka uyarlık görülmemiştir.”

Sonuç
1- Geçmişe yönelik mükellefiyet kaydı açılması halinde özel usulsüzlük cezası kesilemeyecektir.
2- Gelir idaresi yukarıdaki yargı kararındaki gerekçe hükmüne uygun 449 sayılı VUK Genel tebliğini yayınlamıştır.
3- Bütün bu gerekçeler karşısında vergi daireleri mükelleflere geçmişe yönelik açılan vergi kaydı nedeni ile ceza kesmektedir.
4- Olayın takdir komisyonu kanalıyla matrah takdiri yapılarak KDVS (9115) ve ayrıca yine ÖTV açısından (0076) ÖTVB yönlerinden cezalı tarhiyatlar yapılarak vergi ve ceza ihbarnameleri mükelleflere tebliğ edilmektedir.