Vergi Konseyinin Üye Yapısı Değişiyor

Vergi Konseyinin temsilci üyeleri, kurumlarınca seçilen veya görevlendirilen vergi, ekonomi, finans, hukuk veya maliye alanlarında birikim ve deneyim sahibi kişilerden oluşacak.
Vergi politikalarının oluşturulmasında görüş bildirmekle görevli Vergi Konseyinin temsilci üyeleri, kurumlarınca seçilen veya görevlendirilen vergi, ekonomi, finans, hukuk veya maliye alanlarında birikim ve deneyim sahibi kişilerden oluşacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığının Vergi Konseyi Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Düzenlemeyle 2005 yılında yayımlanan Vergi Konseyi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılırken, yeni düzenlemeyle konseyin üye yapısına ilişkin değişiklik yapıldı.
Yönetmeliğe göre, konseyin onursal başkanı Hazine ve Maliye Bakanı olacak.Vergi Konseyinin Üye Yapısı Değişiyor Konsey, doğal, temsilci ve seçilmiş üyelerden oluşacak. Konseyin doğal üyeleri olarak bakanın görevlendireceği bakan yardımcısı, Gelir İdaresi Başkanı, Vergi Denetim Kurulu Başkanı ile genel sekreter görev yapacak.

Konseyin temsilci üyeleri,

kurumlarınca seçilen veya görevlendirilen vergi, ekonomi, finans, hukuk veya maliye alanlarında birikim ve deneyim sahibi kişilerden oluşacak.
Temsilci üyeler arasında sivil toplum ile kamu kesimi gruplarını temsilen isimler yer alacak. Sivil toplum grubunda, bakan tarafından belirlenecek kamu kurumu niteliğindeki meslek birlikleri, esnaf ve sanatkarlar konfederasyonu, işçi ve işveren konfederasyonları, dernek, vakıf ve diğer sivil toplum kuruluşlarınca görevlendirilecek birer temsilci üye bulunacak.
Kamu kesimi grubu da yine bakan tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarını temsilen en az genel müdür yardımcısı düzeyinde birer üye görev yapacak.
Seçilmiş üyeler olarak ise başkanın önerisi üzerine bakan tarafından seçilen, vergi, ekonomi, finans, hukuk veya maliye ile ilgili alanlarda uzmanlık ve kariyere sahip kişilerden veya sanayi, işletme, ticaret, finans, hizmetler alanında öne çıkmış müteşebbislerden (en az üçte biri üniversitelerden olmak üzere) yeterli sayıda üye bulunacak.
Temsilci üyeler birden fazla kurum veya kuruluşu temsil edemeyecek ve konsey çalışmalarında bütün üyeler eşit oya sahip olacak.
Konsey üyelerinin alanlarında 10 yıl deneyime sahip olma şartı ise artık aranmayacak. Kesimleri temsilen konseyde yer alacak üye sayısına ilişkin sınırlama da kaldırıldı.

Konsey,

Türk vergi sistemine ilişkin görüş ve önerilerde bulunacak ve gerektiğinde buna ilişkin mevzuat taslakları hazırlayacak. Bakan tarafından incelenmesi istenilen kanun teklifleri ile diğer düzenleyici işlemlere ilişkin çalışma, araştırma ve incelemelerde bulunarak görüş bildirecek, talep edildiği takdirde Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilgili komisyonlarında görüş sunacak.
Konsey, genel kurul, icra kurulu, genel sekreterlik ile çalışma grupları ve komisyonlar gibi organlardan oluşacak. Konsey, kendi üyeleri arasından veya dışarıdan belirleyeceği kişilerden oluşmak üzere çalışma grupları ve komisyonlar kurabilecek. Bunlar, konsey tarafından kendilerine verilecek olan görev kapsamında, görüş ve önerileri ile gerektiğinde bu öneriler doğrultusunda mevzuat taslakları hazırlayacak.
Genel Kurul yılda en az dört defa olağan toplantısını yapacak, icra kurulu ise ayda iki defa toplanacak.
Konsey başkanı ve üyelerine bu görevleri sebebiyle ayda dört toplantıyı geçmemek üzere, her toplantı için damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmadan bakanlık bütçesinden huzur hakkı ödenecek.
Konsey üyeliği, doğal üyeliklerde, bağlı bulunulan makam ve görevlerden ayrılma, temsilci üyeliklerde, üyenin temsil ettiği kurumdan ayrılması, temsil edilen kurumun üyesini değiştirmesi, görev süresinin dolması veya temsil edilen kurumun konseye üye görevlendirme hakkının sona ermesi ile sonlanacak.
Çalışma dinamiğinin temini ve yeni fikirlerin konseyde temsili amacıyla, her yıl üye sayısının en fazla 1/3’üne kadar üye değişimi yapılabilecek.
Yönetmelik hükümlerinin yürütülmesinde oluşacak tereddütlerin giderilmesi bakımından uygulanacak usul ve esasları belirlemeye bakan yetkili olacak.
Bizde siz mükelleflerimizin desteği ile sizleri daha iyi temsil etmek adına Vergi Konseyi içerisinde yer almak istiyoruz.