Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Aşamasında Çözümlenmesi

Mükellef ile idare arasında doğan uyuşmazlığın, idari aşamada çözümlenememesi durumunda, olay “vergi davası” şeklinde yargısal denetime tabi tutulmak üzere, mükellefçe vergi yargı organına aktarılır.
Pek rastlanmamakla birlikte, bazen de idarenin birimleri arasındaki görüş ve uygulama farklılığı nedeniyle, uyuşmazlığın yargı organına aktarıldığın ya da idari aşamada çözümlenen uyuşmazlığın, vergi idaresince dava konusu yapıldığı görülmektedir.Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Aşamasında Çözümlenmesi Vergi uyuşmazlıklarının yargı aşamasında “vergi davası” şeklinde incelenmesi sonucunda yargı organınca verilen kararlar, taraflar açısından kesin hüküm niteliğindedir. Böylece, uyuşmazlık yargının kararı doğrultusunda, çözümlenmiş olur. Mükellef ya da idare, ancak bir üst yargı organına başvurarak bu kararın bozulmasını isteyebilir.
Mükellefler veya vergi sorumluları ya da vergi dairesi, öncelikle idari yargı sistemi içinde yer alan vergi mahkemelerine daha sonra da, itiraz ve temyiz için bölge idare mahkemeleri ve Danıştay gibi idari yargı organlarına başvurarak uyuşmazlıklarını yargı aşamasında çözmeye çalışmaktadırlar.

Sistem, ikili yargılama usulüne göre kurulduğu için vergi mahkemelerinin kararları ya itiraz yoluyla bölge idare mahkemelerine ya da temyiz yoluyla Danıştay’a götürülebilmektedir. Bölge idare mahkemesi ya da Danıştay’ın kararı üzerine mahkemenin vereceği kararla, vergi davasına konu uyuşmazlık kesin bir çözüme bağlanmış olmaktadır.