Almanya’da Mükellef Haklarının Gelişimi,

Hukuk devletinin bir kavram olarak ilk kez, mutlakiyetçi siyasi düşüncelere karşı Almanya’da Alman Hukuk düşüncesine özgü olarak 19.yy. başlarında ortaya çıktığı ileri sürülür”, Bu nedenle Almanya, Kıta Avrupası Hukuk Sisteminin en önemli temsilcilerinden birisi olarak vergi hukuku alanındaki düzenlemeleri de anayasa ve kanunlarla yapmayı tercih etmiştir. Almanya’da Mükellef Haklarının Gelişimi Almanya’da mükellef haklarının korunması ile ilgili temel dayanaklar, Alman Anayasası ve ulusal üstü hukuk kaynaklarıdır. Ulusal üstü hukuk kaynakları Almanya’nın üyesi olduğu Avrupa Birliği Hukuku’ndan ve taraf olduğu çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarından kaynaklanmaktadır”.Birçok ülkenin aksine, Almanya Anayasası’nda mükellef hakları konusunda çok sayıda haklar bulunmaktadır. Bunlar eşitlik ilkesi, özel hayatın korunması, mülkiyet hakkı, dava açma hakkı olarak sayılabilir. İdareye karşı mükellefin haklarını koruyan anayasal garantiler ikiye ayrılabilir. Bunlar eyaletlerin yasama gücünün kötüye kullanılmasını önlemeye yönelik ve idari birimlerin mükellefe karşı davranışlarına yönelik düzenlemelerdir”.
Almanya’da vergi hukukunun en önemli kaynağı niteliğini taşıyan Alman Mali Kanunu (Abgabenordnung) 1919 yılında kabul edilmiştir. Bu kanun ile mükelleflerin haklarını korumaya yönelik birçok düzenleme getirilmiştir. Bunlar; tarafsız ve yasalara uygun vergilendirme prensibi, gelir idaresi tarafından bilgilendirilme ve yardım alma, gizlilik ve mahremiyet hakkı, başvuru hakkı olarak sıralanabilir. Bu durum bize Alman vergi hukukunda mükellef haklarının temellerinin 20. yüzyılın ilk yarısına kadar uzandığını göstermektedir”.
Günümüzde de Alman Mali Kanunu mükellefler ile ilgili bir dizi haklar içermektedir. Bunlara örnek olarak; bilgi toplama, bildirim, denetim, vergi toplama, icra, düzeltme süreçlerinden oluşan genel vergi uygulamalarında mükelleflere tanınan haklar gösterilebilir. Ayrıca idari yollara başvuru, bilgi alma, hukuki yollar konusunda bilgilendirilme, idari düzenlemelerin yayınlanması, vergi mahremiyeti gibi konular da düzenlenerek mükellef haklarının korunması sağlanmaktadır”

* Vanistendael, a.g.m., 5.16.
ia Karataş Durmuş, a.g.m., 5.20.
* Hüseyin Hatemi, Hukuk Devleti Öğretisi, İşaret Yayınları, İstanbul, 1989, 5.7.
Kaynak: MÜKELLEF HAKLARI Türkiye Perspektifi ve Geliştirilmesi