İhtiyati tahakkukun nedenleri,

yasanın 17. maddesinde belirtilmiştir. Özetlersek;

1.İhtiyati haciz uygulanmasını gerektiren nedenlerin varlığı ihtiyati tahakkuk içinde yeterlidir.

Özel hukukta rehinle temin edilmemiş her türlü alacak için ihtiyati haciz kararı verilebildiği halde, vergi hukukunda ihtiyati haczi gerektiren nedenler sınırlı olarak yasaya belirtilmiştir.
İhtiyati tahakkuka müstenit ihtiyati haciz, amme borçlusunun henüz tahakkuk etmemiş borçları için söz konusudur. Borç tahakkuku itibariyle kesinleşmişse ihtiyati haciz uygulamak için ihtiyatı tahakkuka gerek yoktur. Bu durumda amme borçlusunun tahakkuku itibariyle kesinleşmiş borçları için ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk düşünülemeyecektir.İhtiyati Tahakkukun Nedenleri

2.Yine, kamu borçlusunun belli bir ikametgahı yoksa hakkında ihtiyati tahakkuk yoluna gidilebilir. Borçlunun ticaret siciline kayıtlı işyeri varsa, ayrıca ikametgahını aramaya gerek yoktur.

İhtiyati Tahakkukun Nedenleri
İkametgahın yokluğu kamu alacağını tehlikeye düşüreceğinin karinesi olup, salt ikamet yokluğu ihtiyati tahakkuk için yeterli sayılmıştır. (6183 SK. m. 13)

3.Mükellefler hakkında 6183 Sayılı Kanunun 110. maddesi gereğince amme alacağının tahsilini geciktirmeye tevessül etmeleri sebebiyle takibata başlanması ihtiyati tahakkuk sebebi sayılmıştır.

Bu kişilerin amme alacağının tahsili zorlaştırmak amacıyla, amme alacağını kısmen veya tamamen karşılıksız bırakmak veya tahsilini zorlaştırmak amacıyla, mallarından bir kısmını veya tamamını mülkümden çıkarır, telef eder veya değerinden düşürür veya gizler muvazaa yoluyla başkalarının mülkiyetine geçmesine sebebiyet verirse ve geri kalan malları da amme alacağını karşılamazsa, bu kişilerle ilgili olarak amme idaresinin mahalli en büyük memurunun durumu Cumhuriyet Savcılığına ihbarı ile, kötü niyetli amme borçlularının cezalandırılması amaçlanır. Borçlular hakkında cezai takibata başlanması da ihtiyati tahakkuk nedenidir.”İhtiyati Tahakkukun Nedenleri

4.Teşebbüsün muvazaalı olduğu ve gerçekte başkasına ait olduğu hakkında deliller elde edilmesi halinde ihtiyati tahakkuk;

İşletmenin muvazaalı (aldatma amaçlı) olduğu gerçekte başkasına ait olduğu hakkında deliller elde edilmiş ise, bu durumda ihtiyati haciz sebebi sayılmıştır.
Böylece kanun koyucu, muvazaalı teşebbüsü bir tarafa bırakarak asıl teşebbüs sahibini takip edebilmek için, onun hakkında bir ihtiyati tahakkuk ve bu ihtiyati tahakkuka dayanarak 18. maddedeki belirlemeyle muvazaalı teşebbüsten vergi, resim bakımından faydalanan gerçek şahsın mallarına ihtiyati haciz koymayı hedeflemektedir.”
İhtiyati tahakkuk vergi ve resimlerden kaynaklanan kamu alacakları ile ilgili olarak yapılabileceğine göre, teşebbüsün muvazaalı olduğu ve gerçekte başkasına ait bulunduğunu gösteren delillerin de bu vergi ve resimlerin tabi olduğu 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenmiş olması gerekir.”
Kaynak:  Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü (Mustafa Lütfi Tombaloğlu Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Üyesi)