Koda Girmemek İçin Yapılması Gerekenler  ,  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (IV/E/3.5.) bölümünde haklarında sahte belge kullanma tespiti bulunanların verilen 15 günlük süre içerisinde işlemin gerçekliğini anılan Tebliğin (IV/E/5) bölümündeki açıklamalara göre ispat eden veya söz konusu belgede yazılı KDV tutarını indirim hesaplarından çıkarmak suretiyle beyanını düzelten mükelleflerin özel esaslar kapsamına alınmayacağı belirtilmiştir. 

Koda Girmemek İçin Yapılması Gerekenler sizin için yazdık.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (IV/E/4.5.) bölümünde ise haklarında muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma tespiti bulunanların verilen 15 günlük süre içerisinde belgenin işlemi mahiyet ve miktar itibarıyla doğru olarak yansıttığını anılan Tebliğin (IV/E/5) bölümündeki açıklamalara göre ispat eden veya söz konusu belgede yazılı KDV tutarını indirim hesaplarından çıkarmak suretiyle beyanını düzelten mükelleflerin özel esaslar kapsamına alınmayacağı belirtilmiştir.
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (IV/E/5.) bölümünde;
idare tarafından sahte veya yanıltıcı olduğu yönünde bulgular bulunan bir belgenin gerçek bir işleme dayandığı ve dayandığı işlemi mahiyet ve miktar itibarıyla doğru olarak yansıttığı işlemin tarafları, ilgilileri (iade talep edenler) veya mükellefler tarafından 213 sayılı Kanunun 3’üncü maddesindeki delil serbestisi kapsamında iddia ve ispat olunabileceği ve ispatta aşağıdaki delillerin kullanılabileceği belirtilmiştir.

Koda Girmemek İçin Yapılması Gerekenler

1-      İşlem bedeline yönelik ödemenin 5411 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar vasıtasıyla veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 785 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında düzenlenen çekler ile yapıldığının tevsiki gerekmektedir.Ödemeyi tevsik eden belgenin (banka dekontu, hesap ekstresi veya internet çıktısının) aslı veya noter onaylı örneğinin vergi dairesine bir dilekçe ekinde ibrazı gerekmektedir.
2-     Taşıma, yükleme, boşaltma, depolama, ambalajlama, ve benzeri işlemlerin yapıldığına yönelik belgeler, sigorta belgesi, vergi, resim, harç, pay, fon gibi ödemeler yapılmışsa bu ödemelere ait belgelerin aslı veya noter onaylı örneğinin vergi dairesine bir dilekçe ekinde ibrazıyla işlemin gerçekliğinin tevsikinde delil olarak kullanılabilmektedir.
Haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanımına ilişkin olumsuz rapor bulunan mükelleflerin, raporun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihe kadar henüz sonuçlandırılmamış iade talepleri dâhil, bu tarihten sonraki iade talepleri;
– Sahte belge kullanımında 4 kat,
– Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanımında ise 3 kat,
teminat karşılığında, teminat gösterilmemesi halinde münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilmektedir. Raporun intikal ettiği tarihten önceki dönemler için alınan teminatlar da dâhil olmak üzere iade için alınan tüm teminatlar vergi inceleme raporu ile çözülmektedir.
Koda Girmemek İçin Yapılması Gerekenler , Mükelleflerinizin ve mükelleflerinizle ticari ilişkide bulunan müşterilerinin özel esaslar kapsamına alınmaması ve katma değer vergisi iadelerinde zorluklarla karşılaşmaması açısından vergi dairesi yazısının tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde
delilleriyle birlikte ekte bir örneği sunulan yazıyla vergi dairesine mutlaka bilgi vermeleri büyük önem arz etmektedir.
Kaynak:Muhasebetr/Koray ATEŞ