Mükellefin Elkonulmuş Defter ve Belgeleri Üzerinde İnceleme Yapmak

Mükellefin vergi incelemesine yetkili olanlarca elkonulmuş olan ve onların denetim ve gözetimi altında bulunan defter, belge ve diğer vesikalar ile eşyaları üzerinde inceleme yapmak, bunlardan örnekler almak, kayıtlar çıkarmak hakkı bulunmaktadır. Nitekim, mükellefin vergi ilişkisiyle birlikte defter, kayıt ve belgelerini diğer hukuk alanlarında da kullanması söz konusudur.
Ayrıca, defter ve vesikaların muhafaza altına alınmış olması, süresi gelen vergi beyannamelerinin verilmesi ödevini kaldırmaz. Mükellef beyannamesini tanzim için gerekli bilgileri defter ve vesikalardan çıkarabilir.Bu konuda mükellefin ilgili memura yazılı olarak talebini iletmesi gerekir. Mükellefin bu husustaki yazılı isteği yetkililerce derhal yerine getirilir.
Mükellefin,  ilgili memurun katılımıyla, bu defter ve belgeler üzerinde incelemeler yapmaya ve bunlardan suret ve kayıtlar çıkarmaya hakkı bulunmaktadır. Mükellef beyannamesini tanzim için gerekli bilgileri defter ve belgelerinden çıkarabilir. Ayrıca, defter ve vesikaların muhafaza altına alındığı tarihten vergi beyannamesinin verileceği tarihe kadar olan süre bir aydan az ise beyanname verme süresi kendiliğinden bir ay uzar ve ek süre bu müddetin sonundan başlar. Örnek olarak, gelir vergisi mükellefi olan mükellef A’nın 2010 yılına ilişkin defter ve belgelerinin 13 Mart 2011 tarihinde muhafaza altına alınması durumunda, mükellefin 2010 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesini vermesi için elkonulma tarihi itibariyle bir aydan az süre kaldığından beyanname verme süresi kendiliğinden 1 ay uzayacaktır. Dolayısıyla, mükellef A’nın 2010 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesini verme süresi 25 Nisan 2011 tarihine kadar uzayacaktır. Bu kapsamda VUK’un 13. maddesinin 1 — 3. fıkralarıyla 17. maddesi hükümleri saklıdır. Mükellefin Elkonulmuş Defter ve Belgeleri Üzerinde İnceleme Yapmak

Bu noktada,

VUK gereğince yapılması gereken ancak arama neticesinde bulunan defter ve vesikaların muhafaza altına alınması sebebiyle yapılamayan kayıtlar defterlerin mükellefe geri verilmesinden sonra idare ile mükellef arasında kararlaştırılan münasip bir süre içinde ikmal edilir. Bu süre bir aydan az olamaz. Bu süreçte, mükellef dilerse defterlerinin muhafaza altına alındığında işlemlerini yeniden tasdik ettireceği defterlere kayıt ve iadesi halinde iade edilen defterlere intikal ettirebilir. (VUK md. 146)
Kaynak: Vergi İncelemesi (Dr. Tahir Erdem)