Düzeltme

Vergilendirme İşlemlerinde Düzeltme, vergilendirme işlemlerinde yapılan hataların ortadan kaldırılmasına yönelik yargıya gitmeden önce idari aşamada çözüm için yapılan bir işlemdir.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Düzeltme Yetkisi ve Reddiyat” başlıklı 120 nci maddesinde Vergi hatalarının düzeltilmesine, ilgili vergi dairesi müdürünün karar vereceği belirtilmiştir. Ayrıca aynı maddenin son fıkrasında “Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı vergi dairesinin görev ve yetkilerini haiz olarak faaliyete geçen vergi dairesi başkanlıklarında düzeltme yetkisi vergi dairesi başkanına ait olup, başkan bu yetkisini ilgili grup müdürlerine ve/veya müdürlere devredebilir.” hükmüne yer verilmiştir. Vergilendirme İşlemlerinde Düzeltme Anılan maddeye istinaden; yapılan vergi hatalarının düzeltme fişine dayanılarak düzeltilebileceği, hatanın mükellef aleyhine yapılmış olması halinde ise fazla verginin aynı fişe dayanılarak terkin edileceği ve tahsil edilmiş bir vergi varsa bunun da mükellefe iade edileceği açıklanmıştır.
Aynı kanunun 122 nci maddesine göre mükellefler, vergi muamelelerindeki hataların düzeltilmesini vergi dairesinden yazı ile isteyebilirler.
Bunların posta ile taahhütlü olarak gönderilmesi caizdir.

I- Düzeltme Talebi

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 116 ncı maddesinde vergi hatasının; vergiye müteallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınması olduğu belirtilerek, 117 nci maddesinde; hesap hataları, 118 nci maddesinde ise vergilendirme hataları kapsamına giren hususlar sayılmış, aynı kanunun 122 nci maddesinde mükelleflerin, vergi muamelelerindeki hataların düzeltilmesini vergi dairesinden isteyebilecekleri, 124 ncü maddesinde de; vergi mahkemelerinde dava açma süresi geçtikten sonra yaptıkları düzeltme talepleri reddolunanların, şikayet yolu ile Maliye Bakanlığına müracaat edebilecekleri belirtilmiştir. Vergi Usul Kanununun 116-126 ncı madde başlıkları aşağıdaki şekildedir.
116-Vergi Hataları
117-Hesap Hataları
118-Vergilendirme Hataları
119-Hataların Meydana Çıkarılması
120-Düzeltme Yetkisi ve Reddiyat
121-Re’sen Düzeltme
122-Düzeltme Talebi
123-Düzeltme Talebinin İncelenmesi
124-Şikayet Yolu ile Müracaat
125-Düzeltmenin Şümulü
126-Düzeltmede Zamanaşımı

2- Düzeltme dilekçesi (WK Md.122)

3- Şikayet yoluyla düzeltme dilekçesi (WK.Md.124)