Mükelleflerin Vergi Dairesi ile ilgili uzlaşma, indirim kanun yolundan vazgeçme ve dava açama süreleri 30.04.2020 tarihine kadar durduruldu.
7226 sayılı Torba Yasa 26.03.2020 gün ve 31080 mük. Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu 7226 sayılı Yasa’nın geçici 1. Mad. hükmü mükellef ve vergi dairesi ile ilgili işlemlerde önemli olanaklar getirmektedir. (1)
Buna göre;
1. Yasanın geçici 1. Mad. belirtilen 13.03.2020 tarihinden itibaren sürelerle ilgili bazı kolaylıklar 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.
Örneğin; son müracaat tarihi 13.03.2020 tarihine denk gelen durumlarda süreler otomatik olarak 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. Mükellef A’ya vergi ve ceza ihbarnamelerinin tebliğ tarihi 13.02.2020 tarihinde 100.000 TL vergi ve 100.000 TL’de VZC cezalı ihbarname tebliğ edilmiş olsun. Bu mükellefin son müracaat tarihi 14.03.2020 olacağından dolayı bu mükellefin 01.05.2020 tarihinden itibaren yasal haklarını kullanabilecektir. Aynı durum mükellefin uzlaşma talep etmesi halinde de geçerli olacaktır.
2. Yasanın geçici 1. Mad. hükmü göre belirlenen ve duran 2 tarih aralığı dikkate alınarak (13.03.2020 ila 30.04.2020) her türlü talepler:
– Uzlaşma talep dilekçeleri,
– VUK 376 mad. indirim talep dilekçeleri,
– Düzeltme Talep Dilekçeleri (VUK mad. 116 ila 124)
– Kanun yolundan vazgeçme dilekçeleri,
– Mal beyanı dilekçeleri,
– Tecil ve Taksitlendirme Dilekçeleri,
– Vergi davası açma dilekçeleri,

– Bir hakkın doğumu, kullanımı ve sona ermesine ilişkin her türlü vergisel süreler,
30.04.2020 tarihine kadar durdurulmuştur.
Dr. Mustafa Alpaslan
[1]Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 31.03.2020 günlü 2020/02 sayılı uygulama İç Genelgesi