Pişmanlık: Hatalı kıymet ve tarife beyanına ilişkin olarak gümrük  idaresinin tespitinden evvel bildirimde bulunularak  Gümrük Kanunu’nun 234/3’üncü maddesi uyarınca  cezaların % 15 olarak indirimli ödenmesi kolaylığından  yararlanılabilir.

Müzakere: Tarafların üçüncü bir kişinin herhangi bir yardımını veya  desteğini almadan, karşılıklı olarak bir araya gelip görüştükleri ve  uyuşmazlık konusunda anlaşmaya varmalarını hedefleyen bir alternatif  uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Müzakerede amaç tarafların karşı karşıya  görüşerek, çatışmanın daha da büyümesini engellemektir. Ancak  uyuşmazlığın taraflar üzerinde neden olduğu psikolojik gerginliğin  etkisiyle genellikle aralarında bir çözüme varamadıkları görülmektedir.

Ancak en önemli faydası taraflar birbirlerinin fikirlerinin birinci ağızdan duyarak daha iyi bir iletişim kurmuş olurlar.

Arabuluculuk: Tarafsız üçüncü bir kişinin uyuşmazlığın çözümünde  herhangi bir öneride bulunmaksızın taraflara yardım ettiği bir alternatif  uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Uyuşmazlıkların yargıya gitmeden  çözümünde mükelleflere hızlı, uygun maliyetli seçenek sunan bir  yöntemdir. Arabuluculuk kazan- kazan neticesi doğurma, işlem  maliyetlerini azaltma ve gelirleri artırma gibi fonksiyonları dolayısıyla  vergi uyuşmazlıklarında ideal bir yol olduğunu savunan görüşler  mevcuttur. Ülkemizde sadece hukuk eğitimi alan kişiler arabulucu  olabilmektedir.

Tahkim:Tarafların aralarındaki mevcut anlaşmazlığın, tarafsız üçüncü bir kişi  aracılığıyla kanıtlar aracılığıyla incelenmesine ve kararın açıklanmasına dayanan bir  alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Taraflar tarafsız üçüncü bir kişinin veya  kişilerin kararı ile uyuşmazlıkları ile ilgili bir anlaşmaya varmaktadırlar.

Vergi uyuşmazlıklarında tahkimin bir çözüm yolu olarak elverişli olduğunu ifade eden  görüşler bulunmaktadır. Hakemin tamamen tarafsız bir üçüncü kişi olduğu için vergi  uyuşmazlıklarının çözümünde objektif bir karar verme imkanı olması, karar sürecinin  hızlı olması, gizlilik içermesi, daha ucuz olması ve yargılama sürecinden daha az  prosedür içermesi nedeniyle bu üsul ilgi çekmektedir.
Tahkimde çoğunlukla hakem  seçme izni verilmektedir. Hakem vergi uzmanı olabileceği gibi, bu konuda deneyimi olan bir kişi de olabilir. Tahkim ile taraflar idare içinden veya idareye bağlı olmayan bir hakem belirleyebilirler. Hakemin raporu kesin nitelik taşır ve herhangi bir mahkemeye  buna ilişkin itiraz edilemez.

Erken Tarafsız Ön Değerleme : Tarafların aralarındaki uyuşmazlığın çözümlenmesi için uyuşmazlığın  henüz başlangıcında, nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda karar  almaları ve uyuşmazlığın nasıl ortaya çıktığı, nerede, nasıl geliştiği ve  bundan sonra kaydedilecek süreç hakkında deneyimli bir üçüncü kişi  aracılığıyla bilgilendirilmelerini öngören bir alternatif uyuşmazlık çözüm  yöntemidir. Uyuşmazlıkların başlangıç aşamasında uygulanan bu usul karmaşık nitelikte olmayan uyuşmazlıklarda faydalı olabilir. Tarafsız ön  değerleme yönteminde idare ve mükellef görüşlerini ortaya koyarlar  tarafsız uzman kişi ise sonuçlar hakkında olası öngörülerini açıklar.
Böylece her iki tarafta uzmandan kendi tezlerini destekleyen veya eleştiren hususlar hakkında bilgi almış olurlar.

Vakıaların saptanması yöntemi : Üçüncü bir kişi aracılığıyla uyuşmazlığı  belirleme ve çözmeye yönelik olan ve bağlayıcı nitelik taşımayan bir  alternatif uyuşmazlık çözüm yoludur. Genellikle taraflar arasında uzlaşma  sağlanamadığında, vakıa saptayıcısı devreye girmekte ve potansiyel  riskleri ortaya koyan bir rapor hazırlamaktadır. Bu raporda uyuşmazlığın  yargıya intikali halinde tarafların kazanma olasılıkları ortaya konmaktadır.  Bu yöntem tarafsız ön değerlendirme yöntemine benzerlik göstermekle  birlikte uyuşmazlığın ilk aşamalarında değil de daha sonraki  aşamalarında uygulanması ve daha detaylı bir araştırmayı gerektirmesi  nedeniyle farklıdır. Bu yöntemde aynı sorunu daha önce yaşayan mükelleflerin neler yaptıkları, vergi davası açılmışsa sonuçları, Danıştay  kararları değerlendirilir.

Kısa yargılama yöntemi: Özel olarak veya  mahkemelerde ihtilafı çözmeye yetkili kişilerce  tarafların temsilcileri aracılığıyla uyuşmazlıkların  dinlenmesi ve bu görüşmeler sonrasında tarafsız  danışmanın yardımıyla uyuşmazlıkların  çözümlenmesidir. Özellikle taraf sayısının fazla olduğu, uyuşmazlığın karmaşık yapıda olduğu ve büyük miktarlı uyuşmazlıklarda tercih edilen bir  yoldur. Bir hukukçu veya hakim tarafından uyuşmazlık konusu olay değerlendirilerek olası yargı sonuçları hakkında bilgiler verilir. Genel yargı düzenindeki gibi detaylı bir inceleme yapılmaz. Sadece o anda tarafların elindeki delil ve belgeler yüzeysel olarak tetkik edilir.