İhtiyati haciz
Henüz tarh ve tahakkuk ettirilmemiş, tahakkuk edip  de ödeme süresi gelmemiş, ödeme emri tebliğ  edilmemiş kamu alacaklarının tahsilini temin için  borçlunun tahsil dairesince tebliğ edilen veya üçüncü  şahıslar elindeki menkul mallar ile gayrı  menkullerden alacak ve haklarından kamu alacağına  yetecek miktarına derhal ve sınırsız süreyle ihtiyati  haciz konulur.
İhtiyati hacze yetkili makam alacaklı amme  idaresinin mahallinin en büyük memurudur.
Vergi dairesi başk.nın bulunduğu yerlerde yetkili  vergi dairesi başkanı,
İl özel idaresinde vali,
Belediyelerde belediye başkanı
 
 İhtiyati hacze karşı dava açılması
Dava açma süresi: Haklarında ihtiyati haciz tatbik olunanlar,  ihtiyati haciz sebeplerine karşı, haczin tatbik edildiği tarihten  (gıyapta yapılan hacizlerde haczin tebliğ edildiği tarihten) itibaren  7 gün içinde dava açabilirler.
Dava  açma  nedenleri:
İhtiyati haciz uygulaması usulüne uygun yapılmadığı
İhtiyati haciz halleri olmaksızın ihtiyati haciz uygulandığı
Yetkili mahkeme:
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerle bunların  zam ve cezaları ile ilgili ihtiyati haciz kararlarında

Vergi Mahkemeleri yukarıdakiler dışında kalan amme alacakları ile ilgili ihtiyati haciz kararlarında idare mahkemeleridir