Uzlaştırmacı görevlendirilecek konular nelerdir?
Aşağıdaki suçlarda, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek veya özel hukuk tüzel kişisinin uzlaştırılması girişiminde bulunulur:
Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlar. 
Şikayete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, Türk Ceza Kanununda yer alan;

 1. Kasten yaralama (üçüncü fıkra hariç, madde 86; madde 88),

2.Taksirle yaralama (madde 89),

 1. Konut dokunulmazlığının ihlali (madde 116),
 2. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (madde 234),
 3. Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (dördüncü fıkra hariç, madde 239),
  suçları.

Uzlaştırmacı olarak görev alanların dayanağı nedir ?
5271 sayılı Ceza Muhakamesi Kanunu Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Kimler uzlaştırmacı olabilir?
İki tür uzlaştırmacı bulunmaktadır.
1- Avukatın uzlaştırmacı : Bu kişiyi baro atamaktadır.
2- Hukuk öğrenimi görmüş uzlaştırmacı: Hukuk mezunları ile hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olanlar görevlendirilebilmektedir. Hukuk dalında yüksek lisans ya da doktora yapmış bulunanlar da uzlaştırmacı olarak görevlendirilebilmektedir.

Bu kişileri Baroya kayıtlı avukat olmaması gerekmektedir.

Uzlaştırmacıya ne kadar ücret verilmektedir?
Yönetmeliğin 31. maddesi şu şekildedir: “Uzlaştırmacıya soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı, kovuşturma aşamasında ise mahkeme tarafından masraflar hariç, Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Ödenecek Ücret Tarifesinde soruşturma aşaması için belirlenen miktarın iki katını geçmemek üzere, uzlaştırmacının şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin; yaşı, olgunluğu, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi belirgin farklılıkları değerlendirmede ve tarafları uzlaştırmadaki becerisi, bu süreçde gösterdiği çaba ve gayreti, harcadığı emek ve mesaisi gibi faktörlerin yanısıra uyuşmazlığın kapsamı ve niteliği de dikkate alınarak çalışmasıyla orantılı makul bir ücret belirlenir. Uzlaştırmacı tarafından zorunlu yol giderleri de dahil olmak üzere yapılan masraflar anılan ücret tarifesinde soruşturma aşaması için belirlenen miktarı geçmeyecek şekilde ayrıca ödenir.

Uzlaştırmacı olmak isteyenler ne yapmalı?
Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 15. maddesi gereğince Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, Ceza Muhakemesinde uzlaştırmacı olarak görev almak amacıyla listeye kaydolmak için her yılın Kasım ayının sonuna kadar Cumhuriyet başsavcılığına bir dilekçeyle başvurur. Başvurular şahsen yapılabileceği gibi, kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilir.
Uzlaştırmacı olmak için gereken evraklar?
İletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesine;

 1. a) Nüfus cüzdanı örneği,
 2. b) T.C. kimlik numarası,
 3. c) Mezuniyet belgesinin onaylı örneği,

ç) Adli sicil kaydı,

 1. d) İki adet vesikalık fotoğraf,
 2. e) Bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesi uyarınca yapılacak eğitimlere katılacağını beyan eden dilekçesi,
 3. f) Varsa kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluşun isimleri, 

– Başvuranların talepleri kaydedilerek ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığınca başvuru tarihinden itibaren otuz gün içerisinde değerlendirilir.

– Başvuranın birinci fıkradaki şartları taşımaması veya dördüncü fıkrada belirtilen belgelerin eksik olması halinde talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur.

– Talepleri uygun görülenlerin adı ve soyadları, açık adresleri, telefon numaraları yazılarak, oluşturulan liste her yıl Ocak ayı içerisinde en az yedi gün süre ile adliyede herkesin görebileceği bir yere asılır. Ayrıca Cumhuriyet başsavcılığının internet adresinde ilan edilir. Oluşturulan listenin bir örneği, merkezdeki hakim ve Cumhuriyet savcıları ile yargı çevresindeki mahkemeler ve Cumhuriyet başsavcılıklarına bildirilir.

– Liste, ayrıca yazılı ve elektronik ortamda hazırlanarak her yılın Ocak ayının sonuna kadar Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilir. Gönderilen listeler bu birim tarafından yayımlanır