Mükellefin vergi borcu miktarı 219 milyar TLye ulaştı. Mükellef artık vergi ve sigorta borcundan dolayı kredi kullanamıyor. Salgın sebebi ile ekonomi sağlıklı işlemiyor. Bu zor günlerde vergi mükelleflerinin vadesi geçmiş tüm borçları faizsiz ertelenip 4 yıla yayılmalı, peşin ödeyene % 50 indirim yapılmalı
İktidar, 2016 yılında çıkardığı 6736 sayılı Kanun kapsamında 42 milyar 672 milyon 827 bin 645 TL tahsilat yaptı. Bu Kanun kapsamında; borç yapılandırması, matrah artırımı, stok affı, kasa ve ortaklar cari hesabı düzeltme ve vergi ihtilaflarının sona erdirilmesine ilişkin düzenlemeler vardı.
2017 yılında sadece vadesi geçmiş borçların yapılandırılmasına imkân sağlayan 7020 sayılı çıkarılan Kanun kapsamında ise şu ana kadar 5 milyar 358 milyon 928 bin 268 TL tahsilat yapıldı ve en son taksit 31 Mayıs 2020 tarihinde ödenecektir.
18 TAKSİTİN 10’U ÖDENDİ
2018 yılında ise 6736 sayılı Kanun’un bir benzeri olarak çıkarılan ve borç yapılandırması, matrah artırımı, stok affı, kasa ve ortaklar cari hesabı düzeltme ve vergi ihtilaflarının sona erdirilmesine ilişkin düzenlemeler içeren 7143 sayılı Kanun kapsamında şu ana kadar 24 milyar 634 milyon 837 bin 637 TL tahsilat yapıldı. Bu Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar ile ilgili olarak; 18 taksitin 10 taksiti ödendi, 11 inci taksit 31 Mayıs 2020 tarihine kadar ödenecek.
TÜM YAPILANDIRMALARA RAĞMEN…
Son 3 yılda yapılan borç yapılandırmalarına rağmen; Covid-19’un etkilerini tam olarak yansıtmayan hem bütçe hem de vergi gelirleri tahsilat/tahakkuk oranları tablodaki gibidir.

Tahsilat Oranları (Bin TL 31 Mart Sonu) Tahakkuk Tahsilat Bakiye (Tahsil Edilemeyen)
Genel bütçe gelirleri 755.955.988 248.140.969 507.815.019
Vergi gelirleri 395.036.025 176.099.690 218.936.335
Gelir vergisi 90.439.989 37.344.458 53.095.531
Kurumlar vergisi 53.888.195 27.069.100 26.819.095
Dahilde alınan KDV 98.259.154 8.710.239 89.548.915
İthalde alınan KDV 30.259.226 30.249.737 9.489
Özel tüketim vergisi 54.277.472 38.140.710 16.136.762
Motorlu taşıtlar vergisi 22.688.766 6.645.597 16.043.169
Banka ve sigorta muameleleri vergisi 6.889.330 6.563.878 325.452
Şans oyunları vergisi 872.373 846.163 26.210
Özel iletişim vergisi 1.263.485 1.042.264 221.221
Damga vergisi 13.728.555 5.635.922 8.092.633
Harçlar 14.336.175 8.633.741 5.702.434

Mükelleffi Korona Öldürmer ise Vergiler Öldürecek!
Maliye Bakanlığı, bütün dünyayı etkileyen, ticari yaşamı durduran ve binlerce insanı öldüren salgın ile ilgili olarak, Vergi Usul Kanunu’nun 13. Maddesi’nin 3 numaralı bendinde açıkça düzenlenmiş hükme rağmen; bütün mükellefleri değil, belirlediği 16 sektörü, bütün gelir vergisi mükelleflerini ve İçişleri Bakanlığı tarafından kapatılan işyerlerini mücbir sebep halinde kabul edip, bu işyerlerinin nisan, mayıs ve haziran 2020 aylarına ait ve toplam tutarı 56 milyar 300 milyon TL olan KDV, Stopaj ve Sigorta Prim borçlarını 6 ay erteledi.  Vergi ile ilgili yapılan sadece bu.
Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere; devletin 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla tahsil edemediği vergi alacağı tutar 218 milyar 836 milyon TL’dir. Bütçe geliri olarak ifade edilip, tahsil edilemeyen tutar ise vergiler dâhil 507 milyar 815 milyon TL’dir.
Maliye Bakanlığı’nın 1 Haziran 2020’de Kurumlar Vergisi beyannamesinin verilmesinden hemen sonra 6736 ve 7143 sayılı Kanunlarda yer alan; matrah artırımı, stok affı, kasa ve ortaklar cari hesabı düzeltme, vergi ihtilaflarının sona erdirilmesine ilişkin hükümleri ve çok kapsamlı borç yapılandırması, hatta silinmesini içeren bir düzenleme yapması gerekmektedir.
Devletin tahsil edemediği yukarıdaki tutarlar, 1984 yılından bu yana oluşan toplam tutarları ifade etmektedir. Tahsil edilemeyen tutarların çok büyük bir bölümü, eski yıllardan gelen fiktif tahakkuklardır. Son 3 yılda çıkartılan yukarıdaki yasalar kapsamında en çok tahsilat 6736 ve 7143 sayılı Kanunlarda yer alan; matrah artırımı, stok affı, kasa ve ortaklar cari hesabı düzeltme, vergi ihtilaflarının sona erdirilmesi düzenlemelerinden yapılmıştır.
Eskiye ait tahakkuk etmiş fakat ödenmeyen borçların yeniden yapılandırmasını içeren düzenlemelerin başarı oranı yüzde 8’lerde kalmıştır.
Vergi Hukuku’nda tahsilat zaman aşımı 5 yıl olmasına rağmen; çeşitli yol ve yöntemler ile zaman aşımı süresini neredeyse sonsuz hale getirmeyi bırakıp;
– Vergi mükelleflerinin 31.03.2020 tarihi itibarıyla vadesi geçmiş bütün borçlarını (yapılandırma kapsamında ödenenler dâhil) faizsiz ve ödemeler 2021 yılında başlamak üzere 4 yıla yayalım,
– Faiz, zam ve ceza hesaplanmadan ortaya çıkan vergi aslı borcunu başvurudan itibaren 3 ay içinde peşin ödeyene yüzde 50 indirim yapalım,
– 5 yıldan uzun süre geçmesine rağmen tahsil edilemeyen alacakları silelim,
– Vadesi geçmiş borçların her mükellef için 50.000 TL’lik kısmını silelim,
Vergi ve sigorta borçlusu kişi ve kurumlar bu borçları nedeniyle “borcu yoktur” yazılarını bankalara ibraz edemedikleri için, kredi de kullanamamaktadırlar. Bu zor günlerde vergi kaynağının kurutulmaması ve işyerlerinin yaşatılması için, vergi borçlarını yeniden yapılandıralım ki, bu mükellefler ayakta kalmak için gerekli finansa da erişebilsinler.

Nedim Türkmen
Sözcü