Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257. maddesi ile Maliye Bakanlığı’na (Gelir İdaresi Başkanlığı’na) tanınan yetki çerçevesinde 3100 sayılı Kanunla ilgili olarak yayımlanan 58 Seri No.lu Genel Tebliğin 1/d bölümünde, vergi mükelleflerinin; ticari, zirai ve mesleki faaliyetleriyle ilgili olarak satın aldıkları akaryakıt bedeli karşılığında düzenlenecek ödeme kaydedici cihaz fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesi uygun görülmüş durumdadır.
68 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğde;
Akaryakıt pompalarının bağlı olduğu ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle otomatik olarak düzenlenen fişlerin, fatura düzenleme tutarının altında veya üstünde olsa dahi“faturayerine geçen belge” olarak kabul edilmesi ve bu şekilde belgelenen satışlar dolayısıyla nihai tüketiciler veya vergi mükelleflerince yapılan fatura düzenleme taleplerinin dikkate alınmaması uygun görülmüştür.
Nihai tüketicilerin tüketim amacıyla, mükellef olanların ise ticari, zirai ve mesleki faaliyetleriyle ilgili olarak satın aldıkları akaryakıt karşılığında düzenlenecek (üzerinde “TAŞIT VEYA MÜŞTERİ TANIMA SİSTEMİ FATURAYA DÖNÜŞTÜRÜLECEK” ibaresi bulunanlar hariç) söz konusu ödeme kaydedici cihaz fişleri, üzerinde yazılı tutar ne olursa olsun fatura yerine geçen belge olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle de yazarkasa fişlerinin faturaya dönüştürülmesi istenmemelidir. Öte yandan Maliye tarafından incelemeler ve kontroller sırasında bu fişleri gider belgesi olarak kullananlardan fatura ibrazı talep edilmemektedir.[1]
Uygulamada taklit veya sahte mazot/benzin fişleri sıklıkla vergi incelemelerinde ortaya çıkmakta ve bu konuda muhtelif KV, GV, Geçici vergi ve KDV yönünden cezalı tarhiyatlar söz konusu olmaktadır. Gereğincen fazla alınan akaryakıt ÖKC fişleri vergi incelemelerinde cezalı tarhiyatlara konu edilmektedir. Konun bir başka boyutu ise, bu konuda yapılan 3 kat cezalı tarhiyatlar Asliye Ceza Mahkemelerine taşınarak, mükelleflere 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezalı hürriyeti bağlayıcı cezalar uygulanabilmektedir.

Bilindiği gibi, 213 sayılı VUK’un 359. Maddesinde kaçakçılık suçları ve cezaları açıklanmıştır. Uygulamada pek çok iyi niyetli mükellef bilmeden akaryakıt pompalarının verdiği sahte ÖKC fişleri kullanarak vergi ziyanına neden olabilmektedirler. Türkiye çapında yapılan vergi incelemelerinde akaryakıt pompalarının verdiği sahte fişler nedeniyle pek çok mükellef mağduriyet yaşamaktadır. Konunun Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından acilen çözümlenmesi gerekmektedir.
——————————
[1] Bkz: 68 seri nolu KDV mükelleflerinin ÖKC Kul. Mec. Hk. Kanunla ilgili G.T. 07.09.2006 gün ve 26282 sayılı R.G.’de yayınlanmıştır.