MÜKELLEFİN VERGİ İNCELEMESİNE ALINMA GEREKÇELERİ

Mükellefin vergi incelemesine alınmış olmasının birçok sebebi olabilir. Bu sebeplerin tamamı veya bir kaçının belirli mükellef grupları üzerinde bulunması inceleme havuzuna mükellefin alınması için yeterli sebeptir. Ancak bu sebeplerin varlığı halinde incelemeyi yapan vergi müfettişinin olayın gerçek mahiyeti noktasında detaylı ve ayrıntılı çalışma yapması gerekmektedir. İncelemenin başladığı anda profesyonel destek almanız ve mali müşaviriniz veya yeminli mali müşaviriniz ya da Vergi uzmanı olan Vergi avukatınız vesilesi ile süreci ve defter ve belgelerinizi sunmanız yararınıza olacaktır. Vergi İncelemesinin temel unsurları ve sebeplerin birkaçı sayılmıştır.

-İhbar ve şikâyetler,

-Sahte/muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma

-Vergi beyannameleri ve bildirimlerdeki risk analiz sonuçlarında çıkan tutarsızlıklar (örneğin, Beyanname, ekleri ve bilanço/gelir tablosu dipnotlarındaki tutarsızlıklar, kasa hesabının şişkinliği, kasa hesabı bakiyesinin yüksekliği, ortaklar cari hesabının yüksekliği, kanunen kabul edilmeyen giderlerin yüksekliği, sürekli ve yüksek miktarlı devreden KDV, sürekli zarar beyanı, KDV beyanname rakamları ile gelir tablosu rakamlarının kıyaslanması sonucu tespit edilen tutarsızlıklar, mali tabloların tutarsızlıklar içermesi, Form Ba-Bs  tutarsızlıklar, banka kredilerinin tapudaki alım satım bedelinden yüksek olması gibi),

– Sektörel incelemeler,

-Özellikli konulara yönelik incelemeler (örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı, bölünme, devir, birleşme, istisna, indirimler gibi),

        -MÜKELLEFLERIN INCELEMEYI GEREKTIREN TÜRDEN BEYAN VE TALEPLERI NEDENIYLE(ÖRNEĞIN DÜZELTME BEYANI VEYA IADE TALEPLERI),

        -MASAK’A YAPILAN ŞÜPHELI IŞLEM BILDIRIMLERI NEDENIYLE,

       -BANKA HAREKETLERI,

-Yine Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının 2019 Yılı Faaliyet Raporunda, yürütülen vergi incelemelerinin temelde beş ana kaynaktan başlatıldığı belirtilmiştir.

Bunlar;

VDK-RAS üzerinden, mükelleflere ait her türlü bilgi kullanılarak yapılan analiz ve mukayeseler neticesinde riskli görülen sektörler ve mükellefler nezdinde yürütülen incelemeler,

İhbar ve şikâyetlere istinaden yürütülen incelemeler,

Teftiş, soruşturma, inceleme ve denetimler sırasında yapılan tespitlere istinaden yürütülen incelemeler,

Kamu kurum ve kuruluşlarından intikal eden ve doğrudan veya dolaylı olarak vergisel konuları içeren inceleme ve denetim raporları ile inceleme talepleri,

Vergi Müfettişleri tarafından riskli olduğu düşünülen sektörlere yönelik düzenlenen Görüş ve Öneri Raporları uyarınca yapılan incelemeler olarak belirlenmiştir.

Murat ALBAYRAK

Vergi UZMANI