ÖDEME EMRİNE İSTİNADEN  BORCUN YENİDEN YAPILANDIRILMASI NASIL SONUÇ DOĞURUR?           6183 Sayılı Amme alacakları Tahsil Usulü hakkında kanun kapsamında oluşan vergisel yükümlülükler kapsamından kamu alacağının tahsil ve takibi noktasında idare yasal sınırlar çerçevesinde kamu alacağının tahsili noktasında çeşitli idari süreçler izlemektedir. Vergi Ceza ihbarnamesi sonrasında Ödeme emri tanzim edilerek şirketin kanuni temsilcisi ve ortaklarına tebliğ etmektedir. Ancak Şirket adına tarh ve tahakkuk etmiş olan borçlar ile ilgili olarak vadesi geçmiş olan borcun çeşitli yapılandırma kanunları ile borcu yeni bir vadeye ve miktara bağlamış olması borcun nevi ve niteliğini değiştirmektedir.

  •         Örneğin 2007 yılında 3 aylığına şirket ortağı olan A kişisi şirketi 2007 yılında aktifi ve pasifi ile birlikte  B kişisi olan  yeni şirket müdürüne devretmiş olsun yeni şirket müdürünün  2009 yılında Sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma veya sahte belge düzenleme nedeniyle yapılan bir vergi incelemesi vesilesi ile şirket adına tarh edilen vergi ve cezalara ilişkin tanzim edilen ödeme emirlerine itiraz etmeksizin;2011 yılında yayımlanan 6111 sayılı yasa kapsamında borcu yeniden yapılandırmış olması vesilesi ile borcun nevi ve niteliği değişmiş olacağından A kişisinin herhangi bir müşterek ve müteselsil sorumluluğu kalmayacaktır.
  •      Konuya ilişkin olarak Danıştay 9. Daire Başkanlığınca da Kabul edilen ve istikrar kazanmış 28.04.2016 tarih  2016/3329 Esas 2016/3452 nolu kararında özetle “Bu durumda, davacıdan ödenmesi istenen vergi borçları her ne kadar davacının ortak olduğu döneme ilişkin ise de davacının asıl borçlu şirketle ortaklık ilişkisinin bitmesinden sonra 6111 sayılı Kanun kapsamında yapılan başvuru sonrası amme borcunun yapılandırıldığı, yapılandırma sonrası amme borcunun ödenmediği görülmüş olup, bu Yasanın koşulları yerine getirilmediği için ortaya çıkan yeni hukuki durum dolayısıyla borcun nev’i değiştiğinden, ortak olmadığı dönemde oluşan yeni bir hukuki durum sebebiyle davacının takibe tabi tutulmasında yasal isabet görülmemiştir. Şeklinde karar vermiştir.”Dolayısıyla Ödeme Emrine İtiraz eden Vergi Avukatınızın borcun nevi ve nitelğinin değişip değişmediğine dikkat ederek itiraz ve mülahazalarını bu minval üzere olgunlaştırmış olması Vergi Davasının lehinize sonuçlanmasına vesile olacaktır.

MURAT ALBAYRAK

Vergi UZMANI