VERGİ USUL KANUNU 359. MADDESİNE MUHALEFET KAPSAMINDA SAHTE BELGE KULLANMAK

        Ticari hayatın olağan akışı içerisinde mükelleflerin mal ve hizmet alışında bulundukları mükellef ve şahıslar hakkında tanzim edilen Vergi Tekniği raporları kapsamında kendilerinden mal ve hizmet alan mükellefler mağdur edilmekte ve haksız ve hukuka aykırı olarak somut bilgi belge ve tespitten uzak vergi suçu raporları tanzim edilebilmektedir. Defaten yargılama aşamalarında Bilirkişi raporlarında ve Asliye Ceza mahkemelerinde devam eden yargılamalara ilişkin uzman mütalaası kapsamında yapmış olduğumuz değerlendirmelerde de Sahte Belge Düzenlediği iddia edilen kişi ve şahısların yargılamasının tamamlanmadan hüküm kesinleşmeden Sahte Belge Kullanma iddiasıyla başkaca kişi ve şahıslar hakkında hüküm kurulamaz bekletici mesele yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla konu ile ilgili olarak Yargıtay 11 Ceza Dairesinin emsal kararı bu görüşümüzü desteklemektedir.


          Yargıtay 11. Ceza Dairesinin 21.01.2020 tarih 2020/472 No’lu kararında  Sanığın kullandığı ve sahte olduğu iddia olunan faturaları düzenleyen kişi hakkında, sahte fatura düzenlemek suçundan dava açılıp açılmadığının, açılmış ise akıbetinin araştırılması, dava dosyası getirtilip incelenerek özetinin duruşma tutanağına geçirilmesi, bu davayı ilgilendiren ve sahtecilikle ilgili olan delillerin onaylı örneklerinin dava dosyasına konulması, faturaların gerçek alım-satım karşılığı olup olmadığının belirlenmesi yönünden mal ve para akışını gösteren sevk ve taşıma irsaliyeleri, teslim tesellüm belgeleri, bedellerinin ödendiğine ilişkin ticari teamüle uygun kanıtlama yeteneği olan geçerli ödeme belgeleri ve satıcının kasasına ya da banka hesabına girip girmediğinin tespiti ile faturaları düzenleyen mükelleflerin yeterli üretimi, mal girişi ya da stoku olup olmadığı da araştırılıp, defter ve belgeler üzerinde karşılaştırmalı bilirkişi incelemesi yaptırılması, faturaları düzenleyen … …’un, CMK’nin 48. maddesi uyarınca çekinme hakkı hatırlatılarak tanık sıfatıyla dinlenmesi; sözü edilen faturaları hangi hukuki ilişkiye dayanarak düzenlediğinin sorulması, toplanan tüm deliller birlikte değerlendirilip sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekir.


        Vergi Yargılamasında konunun Asliye Ceza mahkemelerince değerlendirilmesinde genel olarak birbirinin aynı kopyalanan Vergi Tekniği Raporları ve yargılama aşamasında yeniden inceleme yapılmasını salıklayan mahkeme müzekkerelerine rağmen yine birbirinin kopyası olan Bilirkişi raporları Mükellef gruplarını mağdur etmekte ve Her bir takvim yılı için ayrı ayrı ceza takdir edilmektedir.Vergi Davalarında veya Vergi Suçu içerikli dava konularında Konuya Müdafi olarak atanan veya özel olarak tercih edilen Vergi Avukatının savunma ve beyanları son derece önemlidir. Dolayısıyla Hüküm kurulurken olayın gerçek mahiyeti derinlemesine analiz edilerek asıl fiili işleyen icra eden kişilere cezai müeyyideler uygulanması hukukun güvenliği ve Vergi Adaleti açısından daha elzem ve hayati olacaktır.
                                                                                                                                 Murat ALBAYRAK

Vergi Uzmanı