istanbul 3. VERGİ MAHKEMESiVERGİTAY TAX

KARAR  NO : 2019/…

DAVALI        : METRO İLETİŞİM AKSES. İTH. SAN. VE TIC. A.Ş.

DAVACI        : SARIGAZI VERGI DAIRESI MÜDÜRLÜGÜ

DAVANIN KONUSU  :  Davacı tarafından, sahte belge kullandığından bahisle adına tarh

edilerek 20190207/2,4,4,75,83,90,121 sayılı vergi ceza ihbarnameleri ile tebliğ edilen, 2016/1-12 dönemi özel usulsüzlük cezası ile 2016/8,9,10,11,12 dönemleri katma değer vergilerinin iptali istemiyle açılan davada; hakkında düzenlenen 12.01.2019 tarih, 2019-A-63567/1 sayılı Vergi Tekniği Raporu’nun sonuç kısmında; sahte belge düzenleme tespiti bulunmadığı anlaşıldığından 7143 sayılı Kanun kapsamında 30 gün içerisinde matrah artırımında bulunulabileceği belirtilmesine rağmen, buna ilişkin yazının tarafına tebliğinden önce ilgili dönemlere ilişkin hakkında sahte belge kullanma raporu tanzim edildiği ve dava konusu cezalı tarhiyatların yapıldığı, ihbarnamelerin tebliğinden sonra ise sahte belge düzenleme tespiti bulunmaması nedeniyle 30 gün içerisinde matrah artırımında bulunulabileceğine ilişkin yazının tebliğ edildiği, iş bu yazının tebliği üzerine 16.02.2019 tarihinde matrah artırımında bulunulduğu, Kanunun yayım tarihinden önce başlanılmasına rağmen 21.07.2018 tarihine kadar tamamlanmayan inceleme raporu üzerine tarhiyat yapılamayacağı ve matrah artırımından faydalanılması nedeni ile cezalı tarhiyatların kaldırılması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARAR ÖZETİ           :  Dava, sahte belge kullandığından bahisle davacı adına tarh edilerek 20190207/2,4,4,75,83,90,121 sayılı vergi ceza ihbarnameleri ile tebliğ edilen, 2016/1 dönemi özel usulsüzlük cezası ile 2016/8,9,10,11,12 dönemleri katma değer vergilerinin iptali istemiyle açılmış. Dava dosyasının incelenmesinden, sahte belge düzenleme yönünden 05.11.2017 tarihinde davacının incelemeye alındığı, 10.03.2018 tarihinde 7143 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği, davacı tarafından matrah artırım talebinde bulunmak istenilmesine rağmen sahte belge düzenleme incelemesi devam ettiği gerekçesiyle matrah artırımından yararlanılamadığı, inceleme sonucunda davacı hakkında 12.01.2019 tarih, 2019-A-63567/1 sayılı Vergi Tekniği Raporu’nun düzenlendiği, bu raporda sahte belge düzenleme fiili yönünden yapılacak herhangi bir işlem bulunmadığı, sahte belge kullanma yönünden vergi inceleme raporu düzenleneceği ve sahte belge düzenleme tespiti bulunmadığı anlaşıldığından 7143 sayılı Kanunun 5. Maddesinin 9. Fıkrası ve Genel Tebliğinin V-E-6-f-fç bendinde öngörülen usul aşılarak, matrah artırım hakkı tanınmadan önce ilgili dönemler için sahte belge kullanma fiili tespiti nedeniyle cezalı tarhiyat yapılmasında ve özel usulsüzlük cezası kesilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle DAVANIN KABULÜNE; dava konusu 18/06/2019 tarih ve E.384563 sayılı ret işleminin iptaline, karar verilmiştir.