HANGİ HALLERDE VERGİ DAVASI AÇILABİLİR ?

 

 1. Mükellefin Özel Esaslara (Koda) Alınması:

sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ya da kullanma yada iştirak etme  konusunda haklarında “ olumsuz rapor”  veya “olumsuz tespit” bulunan mükellefler bu kapsamda değerlendirilir ve özel esaslara tabi tutulur. Özel esaslardan çıkmak için vergi mahkemesine dava açılması gerekmektedir.

 

 1. Mükellefin resen terk ettirilmesi :

Adresinde bulunmayan ve sahte fatura düzenleyicisi olan mükelleflerin işyerleri resen terk işlemine tabi tutulur.  resen terk işleminin iptali için vergi mahkemesine dava açılması gerekmektedir.

 

 1. İhtirazi Kayıtla Beyanname Verilmesinden Sonra Çıkan Tahakkuklara ve Vergi Zıyaı Cezaları:

Özel esaslara alınacağına dair mükellefe uyarı yazısı tebliğ edildiğinde yapılması gereken en doğru şey, ihtirazı kayıtla beyan vererek, verdiği beyannameye itiraz etmektir. Alışların gerçek ve ödemenin bankacılık sistemi üzerinden yapılması önemlidir. ihtirazi kayıtla düzeltme yapmak suretiyle  30 gün içinde  vergi mahkemesine dava açmak mümkündür.

 

 1. Vergi ve Ceza İhbarnamesinin Tebliğ Edilmesi:

İnceleme veya takdir komisyonu kararlarına göre vergi dairesi tarafından vergi ve ceza ihbarnameleri tebliğ edilir. Vergi ihbarnamelerine karşı 30 gün içinde vergi mahkemesine dava açmak gerekmektedir. 

 

 1. Ödeme Emrinin Tebliğ Edilmesi:

Amme alacağını vadesinde ödemeyenlere 15 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu bir “ödeme emri” ile tebliğ olunur. Vergi ihbarnamelerine karşı 15 gün içinde vergi mahkemesine dava açmak gerekmektedir.

 

 

 1. Teminat Mektubu istenmesi:

Amme alacağının garanti altına alınması için verilen banka teminat mektubudur. Vergi dairesinin teminat istemiyle ilgili yazısına, işlemin iptali için  30 gün içinde vergi mahkemesine dava açmak gerekmektedir. 

 

 1. Teminatlı Alacakların Paraya Çevrilmesi İlişkin Yazı:

Teminat paraya çevrilmeden önce tahsil dairesi tarafından yazı yazılması gereklidir. Vergi dairesinin teminatlı alacakların paraya çevrilmesi ilişkin işlemin iptali için  30 gün içinde vergi mahkemesine dava açmak gerekmektedir. 

 

 1. Tescil Talebinin Kabul Edilmemesi:

 Tasfiye halinde sorumluluk,  Birleşme, Devir, Bölünme ve Şekil değiştirme halleri. Vergi dairesinin tescil talebinin kabul edilmemesine  ilişkin işlemin iptali için  30 gün içinde vergi mahkemesine dava açmak gerekmektedir. 

 

 1. Haciz Uygulanması:

Mükellefin banka hesaplarına E-haciz, emekli maaşına haciz , maaşına haciz , menkul veya gayrimenkullerine  haciz işlemleri yapılmaktadır.  Vergi borçlarının tahsili için işlemler yapılırken  zamanaşımına uğramış borçlara hacizler, taşkın hacizler,  haline münasip tek eve haciz, emekli maaşına haciz gibi haksız ve  hukuksuz hacizler yapılmaktadır. hukuksuz haczin öğrenilmesinden itibaren işlemin iptali için  30 gün içinde vergi mahkemesine dava açmak gerekmektedir. 

 

 1. İhtiyati Tahakkuk Yapılması:

İhtiyati tahakkuk, ileride tahakkuk edecek olan amme alacağının daha önceden tahsil güvenliğini sağlamak için yapılan tahakkuk olarak tanımlanabilir. bu işleminin  iptali için  15 gün içinde vergi mahkemesine dava açmak gerekmektedir. 

 

 1. İhtiyati Haciz:

İhtiyati haciz, ileride tahakkuk edecek olan tahakkuk etmiş henüz vadesi geçmemiş bulunan ya da vadesi geçtiği halde ödeme emri tebliğ edilmemiş olan amme   alacağının tahsil güvenliğini sağlamak üzere yapılan haciz olarak tanımlanmaktadır. hukuksuz haczin öğrenilmesinden itibaren işlemin iptali için  30 gün içinde vergi mahkemesine dava açmak gerekmektedir. 

 

 1. İtirazın Reddi Hallerinde:

Maliye bakanlığına şikayet veya üst makamlara itirazın reddedilmesi, düzelme taleplerinin reddi, Uzlaşma, pişmanlık, yanılma, mücbir sebep halleri, zarar indirimi, vergi iadesi, emtianın tabi afetler sebebiyle zarara uğraması, müteselsil sorumluluk, kanuni temsilcilerin sorumluluğunu aşan bir işlemin uygulanması ile ilgili uyuşmazlıklar çıkması halinde,  işlemin iptali için  30 gün içinde vergi mahkemesine dava açmak gerekmektedir. 

 

Mükelleflerimiz  sorunları için, VERGİ MÜKELLEFİ SAVUNUCULARI  DERNEĞİ cağrı merkezini aramaları halinde, vergi mükellefi savunucuları yardımcı olacaklardır.

 

Mükelleflerin  sorunlarından dava açarak kurtulmaları mümkündür.

HEMEN ARAYIN VE VERGİ SORUNLARINIZI ÇÖZMENİZ İÇİN BİRLİKTE HAREKET EDELİM.