Gümrük İhtilafları

Gümrük İhtilaflarını Kısaca, Gümrük İdaresinin Yapmış Olduğu Bir İşlem Ya Da Eylemin Hukuk Kurallarına Aykırı Olduğunun İddia Edilmesi Sonucu, Böyle Bir İddiada Bulunan Taraf İle Gümrük İdaresi Arasında Ortaya Çıkan Uyuşmazlık Olarak Tanımlayabiliriz.

VERGİ BORÇLARIM VAR ÖDEYEMİYORUM DİYORSANIZ DETAYLI BİLGİ VE ÇÖZÜM YOLLARI İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

maliye itiraz, vergi borcuna itiraz, vergi borcu zamanaşımı,

  • 0850 304 9542

  • 0216 606 0810

  • 0262 606 0541

Gümrük İtilafların Çözüm Yolları ?

Gümrük İhtilaflarını Kısaca, Gümrük İdaresinin Yapmış Olduğu Bir İşlem Ya Da Eylemin Hukuk Kurallarına Aykırı Olduğunun İddia Edilmesi Sonucu, Böyle Bir İddiada Bulunan Taraf İle Gümrük İdaresi Arasında Ortaya Çıkan Uyuşmazlık Olarak Tanımlayabiliriz.

Gümrük Uyuşmazlığı?

Gümrük Uyuşmazlığı, Gümrük İdaresi İle Yükümlü, Vergi Sorumlusu İştirakçi Veya Ceza Muhatabı Gibi Taraflar Arasında Gümrük Yükümlülükleri Konusunda Ortaya Çıkan Ve Barışçıl Yollarla Çözümlenemeyen Anlaşmazlıklar Olarak Tanımlanmaktadır. Bu Anlaşmazlık, Kimi Zaman Yükümlünün Kişisel Gümrük Vergisi Borcunun Varlığı Ve Tutarı Üzerinde, Kimi Zaman İse Yükümlünün Maddi Ya Da Şekli Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesinden Veya Eksik Yerine Getirmesinden Dolayı Uygulanan İdari Müeyyidenin Türü Ve Miktarı Üzerinde Olmaktadır. Gümrük Uyuşmazlıkları Temel Olarak Gümrük Kanunu’nun Uygulanmasından Doğan Fiillerden Kaynaklanmakta İse De, Bu Uyuşmazlıklara Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun (Aatuhk) Na Göre Yapılan İşlemlerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar İle Gümrük Alanında Yapılan Genel Düzenleyici İşlemlerden Doğan Uyuşmazlıklar Da Eklenebilmektedir.

İdari Yargılama Usulü Kanununda Düzenlenen Zorunlu İdari Başvuru Müessesesinin İncelenmesi?

Bir İdari İşleme Dayanmayan, Salt İdari Eylemlerden Kaynaklanan Zararların Giderilmesi İçin İdari Yargıda Açılacak Tam Yargı Davaları İdari Yargılama Usulü Kanunu (İyuk) 13.Maddesinde Şu Şekilde Düzenlenmektedir. ‘İdari Eylemlerden Hakları İhlal Edilmiş Olanların İdari Dava Açmadan Önce Bu Eylemleri Yazılı Bildirim Üzerine Veya Başka Suretle Öğrendikleri Tarihten İtibaren 1 Yıl Ve Her Halde Eylem Tarihinden İtibaren 5 Yıl İçinde İlgili İdareye Başvurarak Haklarının Yerine Getirilmesini İstemeleri Gereklidir. Bu İsteklerin Tamamen Veya Kısmen Reddi Halinde, Bu Konudaki İşlemin Tebliğini İzleyen Günden İtibaren Veya İstek Hakkında 60 Gün İçinde Cevap Verilmediği Takdirde Bu Sürenin Bittiği Tarihten İtibaren, Dava Süresi İçerisinde Dava Açılabilir.

Gümrük Uyuşmazlıklarının İdari Yoldan Çözümlenmesi ?

Zorunlu İdari Başvurular Gerçekleştirilmeden Yapılan Yargısal Başvurular ‘Mercii Tecavüzü’ Engeline Takılacak Ve Dava Dilekçesi Yargı Organlarınca Resen İlgili Gümrük İdaresine Gönderilecektir. Bu Sebeple Gümrük Uyuşmazlıklarında Zorunlu İdari Başvuru Yapılması, Yargı Yoluna Başvurulmasının Bir Ön Şartı Olduğu Kabul Edilmekte Ve Vergi Yükümlüsü Gümrük İdarelerine Başvuru Yapmadan Yargı Yolunu Tercih Edememektedir. G.K Da Yer Alan Bu Düzenleme, Gümrük Vergisini Diğer Vergi Kanunlarında İzlenen Usullerden Ayıran En Temel Özellik Olarak Göze Çarpmaktadır.

Gümrük Vergi Ve Cezalarında Uzlaşma Kurumu?

Gümrük Mevzuatı Kapsamında Tahakkuk Eden Vergi Ve Ceza Kararlarına Karşı Uzlaşmaya Başvuru İçin Gerekli Yasal Düzenleme 6111 Sayılı Yasanın 137.Maddesi İle 4458 Sayılı Gk Nın 244’ncü Maddesi Değiştirilerek Yapılmıştır. Düzenlemeye İlişkin Esaslar İse 31.08.2011 Tarihinde Yürürlüğe Giren Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği (Guy) İle Belirlenmiştir. 6111 Sayılı Yasa İle Gümrük Mevzuatında Alınan Uzlaşma İle; Kişi Ve Kurumların Haklarının Korunmasının Temini, Yargı Organlarının Yükünün Hafifletilmesi Ve Vergi Alacaklarının İvedi Şekilde Hazineye İntikalinin Sağlanması Amaçlanmıştır.

Başvurunun Şekli Ve Süresi?

Uzlaşma Süreci, Guy 10’uncu Maddesinde De Belirtildiği Üzere Mükellef Tarafından Bir Dilekçeyle Gümrük İdaresinin Uzlaşmaya Yetkili Komisyonlarının Sekretarya Hizmetlerini Yürütmekle Görevli Birimine Uzlaşma Talebi İle Başvurulması Suretiyle Başlamaktadır. Dilekçe Taahhütlü Posta İle Gönderilebilir. Gk Nın 244’ncü Ve Guy Un 11’nci Maddesinde Uzlaşma Talepleri Henüz İtiraz Başvurusu Yapılmamış Gümrük Vergileri Ve Vergi Aslına Bağlı Olsun Ya Da Olmasın Tüm Para Cezalarının Yükümlüye Veya Ceza Muhatabına Tebliği Tarihinden İtibaren 15 Günlük İtiraz Süresi İçerisinde Yapılması Gerekmektedir.

Uzlaşma Komisyonlarının Yapısı, İşleyişi Ve Yetkileri Üzerine Kısa Değerlendirme ?

Uzlaşma Yönetmeliğinde Uzlaşma Taleplerinin Değerlendirilmesi İçin Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonları İle Merkezi Uzlaşma Komisyonları Kurulacağı Açıkça Belirtilmektedir. Yönetmelik 7’nci Maddesinde Komisyonların Ne Şekilde Oluşturulacağı Açıklığa Kavuşturulmuştur. İkili Bir Ayrım Yaparak İnceleyecek Olursak; İlk Olarak, Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonları, Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Gümrük Müdürü, Müdür Yardımcısı, Şef Ve Muayene Memuru Arasından Bölge Müdürü Tarafından Seçilecek Olan Bir Başkan Dahil Üç Üyeden Oluşmaktadır. Bölge Müdürü Veya Belirleyeceği Müdür Yardımcısı Komisyonlara Başkanlık Etmektedir.

  • 0850 304 9542

  • 0216 606 0810

  • 0262 606 0541

Uzlaşmanın Kapsamı Ve Uzlaşma Konusuna Giren/Girmeyen Alacaklar?

Uzlaşmanın Kapsamı, Hangi Esaslar Çerçevesinde Talep Edilip, Gerçekleştirilebileceği De Guy Da Düzenlenmektedir. Guy 4’ncü Maddesi Gereğince, Beyan İle Gümrük İdaresince Yapılan Tespit Sonucunda Belirlenen Veya Gümrük İdaresince Tespit Edilmesinden Önce Beyan Sahibince Bildirilen Farklılıklara İlişkin Tebliğ Edilen Gümrük Vergileri Alacakları İle Kanunda Ve İlgili Diğer Kanunlarda Öngörülen Cezalar, Uzlaşma Kapsamındadır. Dolayısıyla Sadece Gümrük İdareleri Tarafından Tahakkuk Ettirilen Gümrük Vergi Alacakları Değil, Aynı Zamanda Gümrük İdaresi Tarafından Tespit Edilmeden Önce Mükellef Tarafından Bildirilen Kıymet Farklılıklarına İstinaden Düzenlenen Gümrük Vergi Ve Ceza Kararları Da Uzlaşma Kapsamında Değerlendirilmektedir.

ödeme emri örneği
  • 0850 304 9542

  • 0216 606 0810

  • 0262 606 0541

Vergi Davası Uzmanı, Vergi Cezası Avukatı, Vergi İnceleme Avukatı, Vergi Müfettişi, YMM, Yeminli Mali Müşavir, Vergi Davası, Vergi Davalarında Danışmanlık, Vergi İncelemelerinde Danışmanlık, Önleyici Danışmanlık Hizmeti, Konkordato Danışmanlığı, Sosyal Güvenlik Danışmanlığı, İş Kazaları Danışmanlığı, Vergi Uzlaşması, En İyi Vergi Avukatı, En, İyi, Vergi, Avukat, Danışman, Ceza,ölen kişinin vergi borcu zamanaşımı, ölen kişinin vergi borcu silinir mi?,Maliye, Borç Emrini Tebliğ Etti. Ne Yapacağınızı Biliyor musunuz?,borç emri örneği

ilamsız takipte borç emri