Mükellef Kriz Hattı!

İhtiyati Tahakkuk

15 Günlük İtiraz Süresini Kaçırmayın, Hemen Arayın.

Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği:Ana Sayfa / İhtiyati Tahakkuk
İhtiyati Tahakkuk2021-02-05T10:38:41+00:00

İhtiyati Tahakkuk

Amme alacağının daha önceden tahsil güvenliğinin sağlanması için borçlunun henüz tahakkuk etmemiş vergi ve resimlerinden Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek olanlarla[3] bunların zam ve cezalarının ihtiyaten (tedbiren) derhal tahakkuk ettirilmesidir.

VERGİ BORÇLARIM VAR ÖDEYEMİYORUM DİYORSANIZ DETAYLI BİLGİ VE ÇÖZÜM YOLLARI İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

maliye itiraz, vergi borcuna itiraz, vergi borcu zamanaşımı,

 • 0850 304 9542

 • 0216 606 0810

 • 0262 606 0541

İhtiyati Tahakkuk nedir?

Amme alacağının daha önceden tahsil güvenliğinin sağlanması için borçlunun henüz tahakkuk etmemiş vergi ve resimlerinden Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek olanlarla[3] bunların zam ve cezalarının ihtiyaten (tedbiren) derhal tahakkuk ettirilmesidir.

Hangi hallerde uygulanabilir?

6183 sayılı Kanunun 17’nci maddesinde ihtiyati tahakkuk müessesesi hükme bağlanmış ve amme alacağının tehlikeye girdiği hallerde henüz tahakkuk etmemiş alacaklar için de ihtiyati haciz uygulanması mümkün kılınmıştır. İhtiyati tahakkuk, sadece vergi alacaklarına uygulanan bir vergi güvenlik yöntemidir.

İhtiyatı Tahakkuk kararını kim verir?

İhtiyati Tahakkuk kararı: 6183 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gereği, ihtiyati tahakkuk sebeplerinden birinin bulunması takdirinde vergi dairesi müdürünün (Vergi Dairesi Başkanlıklarında ilgili grup müdürünün ve/veya müdürün) yazılı talebi üzerine defterdar ve/veya vergi dairesi başkanı derhal uygulanmak üzere yazılı emir ile ihtiyati tahakkuk kararı verebilir.

İhtiyati tahakkuk Karara itiraz edilebilir mi?

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 20 inci maddesine göre, Haklarında ihtiyati tahakkuk üzerine ihtiyati haciz tatbik olunanlar, ihtiyati tahakkuk sebeplerine ve miktarına 15 inci madde gereğince 7 gün içerisinde vergi mahkemesi nezdinde itirazda bulunabilirler.

Hangi Hallerde yazılı emir verilir?

Aşağıdaki hallerden birinin bulunması takdirinde vergi dairesi müdürünün (5345 sayılı Kanun uyarınca vergi dairesi yetkisini haiz olarak kurulan ve faaliyete geçen vergi dairesi başkanlıklarında , ilgili grup müdürünün ve / veya müdürün ) yazılı talebi üzerine defterdar ve / veya vergi dairesi başkanı, mükellefin henüz tahakkuk etmemiş vergi ve resimlerinden Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek olanlarla bunların zam ve cezalarının derhal tahakkuk ettirilmesi hususunda yazılı emir verebilir.

 1. 13’üncü maddenin 1, 2, 3 ve 5 inci bentlerinde yazılı ihtiyati haciz sebeplerinden birisi mevcut ise, 2. Mükellef hakkında 110 uncu madde gereğince takibata girişilmişse,
 2. Teşebbüsün muvazaalı olduğu ve hakikatte başkasına aidiyeti hakkında deliller elde edilmişse.

İhtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk arasındaki en temel fark nedir?

İhtiyati haciz tüm amme alacakları için geçerli iken ihtiyati tahakkuk sadece vergi ve resimler ile bunların zam ve cezaları hakkında uygulanabilmektedir.

İhtiyati tahakkuk dava açma süresi nedir?

Yine 6183 sayılı Kanun’da, haklarında ihtiyati haciz uygulanan kişilerin ihtiyati hacze karşı dava açma süresi 7 gün, haklarında ihtiyati tahakkuk uygulanan kişilerin ihtiyati tahakkuka karşı dava açma süresi ise 15 gündür.

 • 0850 304 9542

 • 0216 606 0810

 • 0262 606 0541

İhtiyati tahakkuk işlemine karşı kaç gün içinde nereye dava açılır?

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 20 inci maddesine göre, Haklarında ihtiyati tahakkuk üzerine ihtiyati haciz tatbik olunanlar, ihtiyati tahakkuk sebeplerine ve miktarına 15 inci madde gereğince 7 gün içerisinde vergi mahkemesi nezdinde itirazda bulunabilirler.

ödeme emri örneği
 • 0850 304 9542

 • 0216 606 0810

 • 0262 606 0541

Vergi Davası Uzmanı, Vergi Cezası Avukatı, Vergi İnceleme Avukatı, Vergi Müfettişi, YMM, Yeminli Mali Müşavir, Vergi Davası, Vergi Davalarında Danışmanlık, Vergi İncelemelerinde Danışmanlık, Önleyici Danışmanlık Hizmeti, Konkordato Danışmanlığı, Sosyal Güvenlik Danışmanlığı, İş Kazaları Danışmanlığı, Vergi Uzlaşması, En İyi Vergi Avukatı, En, İyi, Vergi, Avukat, Danışman, Ceza,ölen kişinin vergi borcu zamanaşımı, ölen kişinin vergi borcu silinir mi?,Maliye, Borç Emrini Tebliğ Etti. Ne Yapacağınızı Biliyor musunuz?,borç emri örneği

ilamsız takipte borç emri

Hızlı Menü

Maliye, Ödeme Emrini Tebliğ Etti. Ne Yapacağınızı Biliyor musunuz?
İhtiyati Tahakkuk2021-03-24T07:43:10+00:00

İhtiyati Tahakkuk,

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun kapsamında yalnız vergi kaynaklanan kamu alacaklarının korumaya yönelik ihtiyati tahakkuk müessesesi düzenlenmiştir.
İhtiyati tahakkuk:
Madde 17 — (2347 Sayılı Kanunun 2. maddesiyle değişen fıkra) Aşağıdaki hallerden birinin bulunması takdirinde vergi dairesi müdürünün yazılı isteği üzerine defterdar mükellefin henüz tahakkuk etmemiş vergi ve resimlerinden Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek olanlarla bunların zam ve cezalarının derhal tahakkuk ettirilmesi hususunda yazılı emir verebilir.

Vergi dairesi müdürü bu emri derhal tatbik eder:

 1. 13. maddenini 1,2, 3 ve S5. bentlerinde yazılı ihtiyati haciz sebeplerinden birisi mevcut ise,
 2. hakkında 110. madde gereğince takibata girişilmişse,
 3. Mükellef Teşebbüsün muvazaalı olduğu ve hakikatte başkasına aidiyeti hakkında deliller elde edilmişse,

İhtiyati Tahakkuk Konusu: İhtiyati Tahakkuk edecek amme alacağının daha önceden emniyet altına almak için geçici ön tedbirdir. Bu usül mükellefin gelecekte tahakkuk edecek amme borcunun özel kanuna göre tarh, tebliğ, itiraz gibi normal tahakkuk yollarından geçirilmeden yapılan bir tahakkuku ifade etmektedir. Bu işlem amme alacağının korunmasıyla ilgili tedbir olduğundan ancak, ihtiyati haciz ile birlikte uygulama kabiliyeti bulunmaktadır.
Madde metninde belirtilen, gelir, kurumlar, veraset ve intikal imalat muamele istihkak, nakliyat vergileri, damga resmi ve bu vergileri ait zam ve vergi cezaları tahakkuk sebeplerinin oluşmasıyla vergi dairesi müdürünün yazılı talebi üzerine defterdar tarafından verilecek ihtiyati tahakkuk emrini takiben tahakkuk ettirilmekte idi.
Defterdar vergi dairesinin istediği üzerine ihtiyati tahakkuk sebeplerini yeterli görürse ihtiyati tahakkuk vermekte ve verilen ihtiyati tahakkuk emri kesin olup, vergi dairesi müdürü bu emir üzerine ihtiyati tahakkuktan vazgeçemiyordu.

Fakat 6183 Sayılı Kanunun 17. maddesinin

ilk fıkrasında “henüz tahakkuk etmemiş vergi ve resimlerden Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek olanlarla bunların zam ve cezalarından” bahsedilerek değişik düzenleme getirilmiştir.
1.1.1981 gün ve 17174 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 2347 Sayılı Kanunla yapılan değişiklikten sonraki şekline göre; ihtiyati tahakkuk yapma yetkisinin kullanılabileceği vergi ve resimlerin, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan olunması gereklidir.
Kanunun 17. maddesinin 1. fıkrasında yapılan değişiklik uyarınca hangi vergiler hakkında ihtiyati tahakkuk tatbik edileceğini tespit yetkisi Maliye Ba- kanlığına verilmiştir. Bakanlığın konu ile ilgili 359 no.lu tebliğ içeriğinde;
“madde metninde yazılı hallerden birinin bulunması takdirinde vergi dairesi müdürünün yazılı isteği üzerine defterdar mükellefin işletme vergisi, damga vergisi, gayrimenkul kıymet artış vergisi, veraset ve intikal vergisi ile bunların zam ve cezalarının derhal tahakkuk ettirilmesi hususunda yazılı emir verilebilecektir”(d) açıklaması yer almaktadır. (daha&helliip;)

Go to Top