Vergi Borcu Nasıl Silinir?

*6183 sayılı kanunun 102. maddesine göre amme alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. Tahsil zamanaşımı süresi dolduktan sonra alacaklı kamu idaresinin söz konusu kamu alacağını tahsil etme yetkisi ortadan kalkmaktadır. Ancak, yükümlünün rızası ile yapacağı ödemeler kabul edilmektedir.


*1 TL gibi cüzi ödemeler zamanaşımını kesmez!  Danıştay kararları ile vergi dairesinin mükellef hesabına girmiş olduğu küçük ödemeler ile ilgili işlemlerin zamanaşımını kesmeyeceği anlaşılmaktadır.

*5 Yılı geçen borçlarınız için yapılan hacizler zamanaşımını kesmez!

VERGİ BORÇLARIM VAR ÖDEYEMİYORUM DİYORSANIZ DETAYLI BİLGİ VE ÇÖZÜM YOLLARI İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

 • 0850 304 9542

 • 0216 606 0810

 • 0262 606 0541

Vergi Zamanaşımı Nedir?

Vergi hukukunda zamanaşımı; süre geçmesi suretiyle vergi alacağının ortadan kalkmasını ifade eder. Vergi hukukunda tahakkuk (tarh) zamanaşımı ve tahsil zamanaşımı olmak üzere 2 çeşit zamanaşımı söz konusudur.

Tahakkuk (Tarh) Zamanaşımı Nedir?

Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından itibaren başlayarak 5 yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler tahakkuk zamanaşımına uğrar. Örneğin 2012 yılında elde edilen bir gelirin vergisinin zamanaşımına uğraması için, 31/12/2017 takvim yılının tarh ve mükellefe tebliğ edilmemiş olması gerekir.

Tahsil Zamanaşımı Nedir?

Tahsil zamanaşımı ise ; Amme alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. Örneğin 2014 yılı gelirleriyle ilgili 2015 yılının Mart ayında ödenmesi gereken Gelir Vergisi 1. taksitinin ödenmemesi durumunda, bu borçla ilgili zamanaşımı 31.12.2019 tarihinde sona erecektir.

Vergi Zamanaşımı Kaç Yıl?

6183 sayılı kanunun 102. maddesine göre amme alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar.

İdari Para Cezalarında Tahsil Zamanaşımı Nedir?

İdari para cezaları için genel usul kanunu olan 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Yerine getirme zamanaşımı” başlıklı 21 inci maddesinde, yerine getirme zamanaşımının dolması halinde idari para cezasına ilişkin kararın yerine getirilemeyeceği belirtilmiş ve idari para cezalarının, tutar esas alınarak zamanaşımı süreleri 3, 4, 5 ve 7 yıl olarak belirlenmiştir.

Adli Para Cezalarında Tahsil Zamanaşımı Kaç Yıl?

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Ceza zamanaşımı” başlıklı 68 inci maddesinde, cezaların kanunda belli edilen sürelerin geçmesiyle infaz edilmeyeceği ve adli para cezalarında zamanaşımı süresinin 10 yıl olduğu düzenlenmiştir.

İflas Halinde Zamanaşımı Nedir?

İflasına karar verilen amme borçlusu hakkında 2004 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca yapılan tasfiye sonucunda amme alacağının tahsil edilememesi halinde haciz vesikasının düzenlendiği tarihten itibaren yirmi yıl geçtikten sonra bu alacaklar zamanaşımına uğrayacaktır.

 • 0850 304 9542

 • 0216 606 0810

 • 0262 606 0541

Emlak Vergisi Zamanaşımı Nedir?

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun[5] 40 ıncı maddesi “Beyan dışı kalan bina ve arazinin vergi ve cezalarında zamanaşımı, bu bina ve arazinin beyan edilmediğinin idarece öğrenildiği tarihi takip eden yılın başından itibaren başlayacağı” hüküm altına alındığından bu kanun kapsamındaki malların beyanında zamanaşımı idarenin ittilası baz alınmıştır.

İdari Para Cezaları Açısından zamanaşımı süresi nedir?

a) 12.05.1993- 06.08.2003 tarihleri arasına ilişkin olanlar için 10 yıl
b) 06.08.2003-01.10.2008 tarihleri arasına ilişkin olanlar için 5 yıl
c) 01.10.2008 tarihinden sonrasına ilişkin olanlar için ise 10 yıllık zamanaşımı söz konusudur.

Zamanaşımı süresi hangi hallerde kesilir?

Ödeme, haciz tatbiki, cebren tahsil ve takip işlemleri neticesinde yapılan her çeşit tahsilatlar, ödeme emri tebliği, mal beyanı, mal edinme ve mal artışlarının bildirilmesi, ihtilaflı kamu alacaklarında yargı organlarından bozma kararlarının gelmesi, amme alacağının güvenceye bağlanması,, borçlu amme idaresine borcun ödenmesi için yazılı olarak başvurulması, amme alacağının özel yasalara göre ödemek üzere müracaatta bulunulması ve/veya ödeme planına bağlanması ile zamanaşımı süreci kesilmektedir.

Borçlarım Zamanaşımına Uğradı mı? Nasıl Öğrenebilirim?

Zamanaşımını uzatan veya durduran sebepler mevcut mu?

Öncelikle analiz etmek gerekir. Ödeme güçlüğü çeken ve Uzun zamandır kangren olmuş vergi borçlarından şikayetçi olan mükelleflerimizin, Vergi Mükellefi Savunucuları Derneğine müracaat etmeleri ve üye olmaları halinde, çözüm yolları konusunda bilgilendirme yapıyoruz.

 • 0850 304 9542

 • 0216 606 0810

 • 0262 606 0541

Borcum Zamanaşımına uğradıysa, vergi dairesine ödeme yapacak mıyım?

Tahsil zamanaşımı süresi dolduktan sonra alacaklı kamu idaresinin söz konusu kamu alacağını tahsil etme yetkisi ortadan kalkmaktadır. Ancak, yükümlünün rızası ile yapacağı ödemeler kabul edilmektedir. Vergi aslı zamanaşımına uğradığı takdirde, fer’i amme alacağı gecikme zamlarının da asla tabi olarak zamanaşımına uğrayacağı tabidir.

Vergi borçlarım zamanaşımına uğradı, vadesi geçmiş borçlarım var ne yapmalıyım?

Zamanaşımı kanununda faydalanmak için yargı kararı olması gerekir. Haklarınızı birlikte arayalım detaylı bilgi için iletişime geçiniz.

Hissesini devreden Limited Şirket Ortakları ve Müdürleri için vergi borcu sorumluluğu devam eder mi ?

Limited Şirket Ortakları ve Müdürleri devir sonrası vergi borçlarından sorumlu tutulamaz! Birçok Yargı kararları bu yöndedir. Detaylı bilgi için arayınız.

YARGI NE DİYOR?

Danıştay; ‘’zamanaşımı süresinin dolmasından önce yapılan cüz’i tutardaki ödemelerin mükellefler tarafından yapıldığının kabulü; iktisadi, ticari gerçeklere uygun düşmediği gibi, hayatın olağan akışına göre normal bir durum sayılmayacağından, söz konusu ödemeler nedeni ile zamanaşımının kesilmesine olanak bulunmadığı’’ yönünde kararlar vermektedir. Danıştay 7. Dairesi’nin 06.12.2015 tarih ve E.2003/924, K. 2015/3145 Sayılı ve 3. Dairesi’nin 25.09.2012 tarih ve E.2010/4340, K.2012/3047 sayılı kararları bu yöndedir.

1 TL Gibi Cüzi Ödemeler Zamanaşımını Keser mi?

Vergi dairelerindeki icra memurlarının görevlerini aksatmalarından dolayı yıl sonlarına doğru vergi dairelerinin tamamı amme alacağının zamanaşımına uğramaması mükellefin borcuna açıktan para yatırılarak tahsilat yapılmış havası yaratılmaktadır.
Mükellefin rızası olmadan yapılan bu ödemelerin Danıştay Kararlarından da hareketle zamanaşımını kesmeyeceği kanaatine varılmıştır.”
Yukarıda belirttiğimiz Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı kanun hükümleri ve Danıştay Kararları ile gene yukarıda belirttiğimiz açıklamalar, çerçevesinde vergi dairesinin mükellef hesabına girmiş olduğu küçük ödemeler ile ilgili işlemlerin zamanaşımını kesmeyeceği anlaşılmaktadır.
6183 sayılı kanunun 102’nci maddesine göre amme alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar ve 1 TL gibi cüzi ödemeler zamanaşımını kesmez!
 • 0850 304 9542

 • 0216 606 0810

 • 0262 606 0541

Vergi Davası Uzmanı, Vergi Cezası Avukatı, Vergi İnceleme Avukatı, Vergi Müfettişi, YMM, Yeminli Mali Müşavir, Vergi Davası, Vergi Davalarında Danışmanlık, Vergi İncelemelerinde Danışmanlık, Önleyici Danışmanlık Hizmeti, Konkordato Danışmanlığı, Sosyal Güvenlik Danışmanlığı, İş Kazaları Danışmanlığı, Vergi Uzlaşması, En İyi Vergi Avukatı, En, İyi, Vergi, Avukat, Danışman, Ceza,ölen kişinin vergi borcu zamanaşımı, ölen kişinin vergi borcu silinir mi?