Vergi İncelemesi

Vergi uyuşmazlığında, idare ile mükellefin ya da sorumlunun karşı karşıya geldiği konular, genellikle verginin alınmak ya da ödenmemek istenilmesi veya daha az tutarda ödenmek istenilmesinden doğmaktadır.

Bu aşamada tarafların önünde iki yol vardır. Bunlardan birincisi, uyuşmazlığı idari aşamada çözümlemek, diğeri ise yargı yoluna başvurmaktır. Bu konuda derneğimizi arayarak çözüm yolları hakkında detaylı görüşebilirsiniz.

 • 0850 304 9542

 • 0216 606 0810

 • 0262 606 0541

Vergi İncelemesi  Nedir?

213 sayılı VUK’nun 134. Maddesinde “Vergi incelemesinden maksat, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır.”

 • 0850 304 9542

 • 0216 606 0810

 • 0262 606 0541

Vergi İncelemesi  kaça ayrılır?

Vergi İncelemeleri kapsamına göre tam inceleme ve sınırlı inceleme olarak ikiye ayrılmaktadır.

Tam İnceleme nedir?

Bir veya daha fazla vergilendirme dönemine ilişkin her türlü iş ve işlemlerinin bütün matrah unsurlarını içerecek şekilde, yapılan vergi incelemesini ifade etmektedir. Örnek: 1-Bir Gelir Vergisi mükellefinin 2015 takvim yılına ilişkin bütün hesaplarının Gelir Vergisi yönünden tüm matrah unsurlarını kapsayacak şekilde incelenmesi.

Vergi Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları Nelerdir?

 • Hataların Düzeltilmesi
 • Uzlaşma
 • Cezalarda İndirim
 • Pişmanlık ve Islah
 • İzaha Davet

Sınırlı İnceleme nedir?

Tam inceleme dışında kalan vergi incelemesini ifade etmektedir. Örnek: 1-Bir mükellefin 2015 takvim yılına ilişkin hesaplarının başka bir mükellefe yaptığı satışların veya alışların doğruluğu yönünden incelenmesi.

Kimler Vergi İncelemesine Tabidir?

213 sayılı VUK’nun 137. Maddesinde ; Bu kanuna veya diğer kanunlara göre defter ve hesap tutmak, evrak ve vesikaları muhafaza ve ibraz etmek mecburiyetinde olan gerçek ve tüzelkişiler vergi VERGİ İNCELEMELERİ 7 incelemelerine tabidirler.” düzenlemesi yer almaktadır. Ancak vergi incelemesi vergi kanunlarıyla getirilen düzenlemelere tabi olan herkes hakkında yapılabilir.

Vergi İncelemesi Ne Kadar Geriye Doğru Yapılır?

Tarh zamanaşımı süresi (Vergi Usul Kanunu’nun 114. maddesi uyarınca, vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar. Buna göre tarh zamanaşımı süresi beş yıldır.) sonuna kadar her zaman yapılabilir. Örnek:2012 takvim yılına ilişkin vergi incelemesi 31.12.2017 tarihine kadar yapılabilir

Vergi İncelemesine Alınacak Mükellefler Nasıl Belirlenir?

 • -İhbar ve şikayetler sonucunda,Sektörel İncelemeler nedeniyle ,Yapılan bir vergi incelemesi sırasında incelenmesi gerektiği vergi inceleme elemanı tarafından tespit sonucu ,Diğer kamu kurumlarından gelen inceleme ,Savcılık ve mahkemelerden gelen inceleme talepleri ,vergi Dairelerince incelemeye alınabilirsiniz BÖYLE BİR TALEP GELDĞİNİNDE SÜRECİ DOĞRU YÖNETMEK HAK KAYBINA UYRAMAMAK İÇİN ARAYINIZ.
 • 0850 304 9542

 • 0216 606 0810

 • 0262 606 0541

Vergi İncelemesinden Önceki Süreç Nasıl İşler?

Müfettişleri Grup Başkanlıklarında, vergi müfettişlerinden oluşturulan İhbar ve İnceleme taleplerini değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilerek, incelenmesi gereken mükelleflerle ilgili olarak incelemenin konusu, kapsamı ve dönemi belirlenir ve karara bağlanır. Komisyon kararı Grup Başkanlığınca İş emrine dönüştürülerek inceleme yapılması için vergi müfettişlerine tebliğ edilir.

İncelemeye Başlama

(1) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, inceleme görevinin verilmesinden itibaren en geç otuz gün içinde incelemeye başlarlar.

(2) Vergi incelemesine, incelemeye tabi olan nezdinde düzenlenecek “İncelemeye Başlama Tutanağı” ile başlanır

İncelemeye Başlama Tutanağının Muhteviyati

İnceleme yapılanın kimlik bilgileri, unvanı, adresi ve faaliyet konusu, İncelemenin türü (tam/sınırlı inceleme), alınma gerekçesi, İncelemenin konusu ,dönemi, tutanağın düzenlenme yeri ve tarihi, inceleme elemanının ve hazır bulunması halinde mükellefin veya temsile yetkili olan kişilerin imzası, Mükelleflerin incelemeyle ilgili hak ve yükümlülükleri hakkında bilgiler bulunmaktadır.

İncelemenin Yapılacağı Yer

Vergi incelemeleri esas itibarıyla incelemeye tabi olanın iş yerinde yapılır.

İş yerinin müsait olmaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi zaruri mükellef ve vergi sorumluları isterlerse inceleme dairede yapılabilir.Bu takdirde incelemeye tabi olanın defter ve belgelerini daireye getirmesi kendisinden yazılı olarak istenir. Bu konularda sorun yaşıyorsanız derneğimize müracat ediniz.

 • 0850 304 9542

 • 0216 606 0810

 • 0262 606 0541

Defter Ve Belgelerin Alınması (Defter Ve Belge Teslim Alma Tutanaği)

Mükelleflerin defter ve belgeleri yazılı olarak istenir ve tutanakla teslim alınır.Tutanakta, teslim alınan defter ve belgelerin mahiyeti ile teslim eden ve alan kişilerin kimlik bilgileri ve imzalarına yer verilir. Mükellef zor durumda kalması nedeniyle defter ve belgelerini istenen sürede ibraz edemeyecek durumda ise, ek süre verilmesini isteme hakkına sahiptir.

İzaha davet Müessesesi nedir?

İzaha davet müessesesi, verginin ziya-i uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitlerle ilgili olarak aynı merciler tarafından mükelleflerden açıklama talep edilmesidir.

Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi Halinde Karşılaşılacak Yaptırımlar

1-213 sayılı V.U.K.’nun ; 30/3. maddesinde hükmü gereğince inceleme dönemleri vergi matrahları re’sen takdir edilir,

defter ve belge ibraz etmemekten dolayı özel usulsüzlük cezası kesilir..

kaçakçılık fiili işlenmiş sayılır. Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunularak 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenir.

KDV’ler reddedilir ve Tarhiyat Öncesi Uzlaşma hükümlerinden yararlanamaz.

Mükellefin İnceleme Sırasındaki Hakları ve Temsilci Bulundurulması

Mükellef, vergi incelemesinin her safhasında inceleme süreci hakkında inceleme elemanından bilgi isteyebilir. Mükellef vergi incelemeleri ile ilgili görüşmelere, defter ve kayıtlarla ilgili olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir avukatların kendisiyle birlikte katılmasını sağlamak ya da kendisini temsilen yetkili bir temsilcisini göndermek hakkına sahip bulunmaktadır.

İnceleme Tutanakları Nedir?

a) Tutanağın düzenlenme yeri ve tarihi, İlgililerin adı, soyadı ve unvanları, vergi kimlik numaraları ile imzaları, Vergilendirme ile ilgili olaylar ve/veya hesap durumları,

b)Tutanakta belirtilen hususların ilgililer tarafından okunduğunu ve doğruluğunun anlaşıldığını belirten ifade,

e) Mükelleflerin tutanakta yer alan hususları öğrenmeleri ve bu hususlarla ilgili savunmalarını yapabilmeleri için tutanak taslağı, imzalanmadan iki gün önce mükellefe verilmesi gerekmektedir.

g) Mükellef vergi incelemesi sırasında düzenlenen tutanağı okuma, içerdiği hususların doğruluğu, defter kayıtlarına, belgelere ve ifadelere uygunluğunu anladıktan sonra birlikte (Vergi İncelemesini yapan Yetkili ile) imzalama ve dolayısıyla tutanağın içerdiği hususlardan haberdar olma hakkına sahip olduğu yer alır.

Mükellefin dikkatine iki gün yasal süre içinde tutanağı  imzalamadan bizleri arayınız.

Defter Ve Belgelerin İadesi

Mükellefin defter ve belgeleri, ilgili rapor değerlendirme komisyonunun rapora ilişkin nihai değerlendirmesinin incelemeyi yapana iletildiği tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde bir VERGİ İNCELEMELERİ 36 tutanak ile iade edilir. (Defter Ve Belge İade Tutanağı)

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Süreci

Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca yapılan vergi incelemelerine dayanılarak tarh edilecek ve Bakanlık Vergi Dairelerinin tarha yetkili olduğu bütün vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları (Kanunun 344 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca vergi ziyaı cezası kesilen tarhiyata ilişkin vergi ve ceza hariç) tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına girmektedir

Vergi İnceleme Raporlarına Karşı Dava Yolu

Vergi İnceleme Raporlarına Karşı Dava Yolu Seçilirse Uzlaşma görüşmeleri sonucunda uzlaşma sağlanamaz ise vergi dairesine gelen inceleme raporunda önerilen matrah veya matrah farkı üzerinden vergi dairesince gerekli tarh işlemi yapılır. Uzlaşılamayan söz konusu vergi ve cezaya ilişkin olarak ilgili vergi dairesince yapılacak tarhiyata karşı, vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihini takip eden otuz (30) günlük dava açma süresi içinde dava açılabilir.