Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları

Vergi uyuşmazlığında, idare ile mükellefin ya da sorumlunun karşı karşıya geldiği konular, genellikle verginin alınmak ya da ödenmemek istenilmesi veya daha az tutarda ödenmek istenilmesinden doğmaktadır.

Bu aşamada tarafların önünde iki yol vardır. Bunlardan birincisi, uyuşmazlığı idari aşamada çözümlemek, diğeri ise yargı yoluna başvurmaktır. Bu konuda derneğimizi arayarak çözüm yolları hakkında detaylı görüşebilirsiniz.

 • 0850 304 9542

 • 0216 606 0810

 • 0262 606 0541

Mükellefler Vergi Sorunlarını Çözememesinin Nedeni?

Vergi konusu ve bununla ilgili uyuşmazlıklar, başlı başına bir uzmanlık konusudur.

Özellikle yargı yoluna başvurma aşamasında, uyuşmazlık konusu olay ya da olaylarla ilgili; vergi uygulamasının, konuya ilişkin emsal olabilecek yargı kararlarının, davanın çözümlenmesinde izlenecek yöntemin, dava açma ile ilgili hukuki mevzuatın çok iyi bilinmesi gerekmektedir.

Bu da ancak uzun yıllar alan bilgi birikimi ve deneyimlerle olabilmektedir. Bu yüzden vergi davaları ile ilgilenen uzman çok az sayıda bulunmaktadır.

 Tamda burada  biz, Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği olarak biz mükelleflerin hak ve sorumlulukları noktasında devreye girmek istiyoruz. Vergi sorunlarınızın çözümü için bizleri arayınız.

 • 0850 304 9542

 • 0216 606 0810

 • 0262 606 0541

Vergi Uyuşmazlıkları İdari Yollardan Hangi Hallerde Çözülebilir?

Vergiye ilişkin hesaplarda ya da vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla ya da eksik vergi istenmesi veya alınması durumu söz konusu ise, yapılan hata, düzeltme yoluyla giderilmeye çalışılmaktadır. Bunun dışındaki durumlarda ise mükellefler, ödemeleri istenilen vergi ve cezaları hiç değilse kısmen ödemeye yanaşarak uyuşmazlığı idari aşamada çözümlemeye çalışmaktadırlar. Bu aşamada, vergi uyuşmazlığını idari aşamada çözümleyebilmek için başvurulan yollardan biri “cezadan indirim”, diğeri de tarhiyat öncesi ya da tarhiyat sonrası “uzlaşma” uygulamasından yararlanmaktır.

Vergi Uyuşmazlığının Yargı Yoluyla Çözümlenmesi Nasıl Yapılır?

Uyuşmazlığın taraflar açısından ayrı ayrı maliyetleri vardır. Mükellefler, davayı kaybetmeleri durumunda, vergi aslı ile cezanın tamamını üstelik de yüksek oranlı gecikme faiziyle birlikte ödemek zorunda kalmaktadırlar. İdare ise özellikle mükellefin haklı çıkarak davayı kazandığı durumlarda, almak istediği vergi ile cezanın tamamı üzerindeki talebinden vazgeçmekte, üstelik emek ve zaman kaybı bir yana bir de dava giderlerini karşı tarafınki ile birlikte karşılama durumunda kalmaktadır. Yargı yolunda hakkınızı aramak süreçleri doğru şekilde takip etmek haklarınızı öğrenmek için dava açmadan konusun uzmanlarına danışın.

Vergi Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları Nelerdir?

 • Hataların Düzeltilmesi
 • Uzlaşma
 • Cezalarda İndirim
 • Pişmanlık ve Islah
 • İzaha Davet

Vergi Zamanaşımı Kaç Yıl?

6183 sayılı kanunun 102. maddesine göre amme alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar.

Vergi uyuşmazlıkları nelerdir?

Vergi uyuşmazlığıvergi idaresiyle mükellefler arasında vergilendirme dolayısıyla ortaya çıkan hukuki nitelikteki uyuşmazlıklardır. Vergi ihtilafı olarak da adlandırılır.

Vergi Hatalarını Düzeltme Nedir?

Vergi hatası, vergiye ilişkin hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır.

Vergi Hatalarını Düzeltme Yolları Nelerdir?

 • Re’sen Düzeltme

Vergi hataları, ilgili vergi dairesi müdürü kararı ile düzeltme fişine dayanılarak düzeltilmektedir. İdarece tereddüde imkan vermeyecek derecede açık olan hatalar vergi dairesince vergi dairesi müdürünün kararıyla re’sen düzeltilebilir

 • Talep Üzerine Düzeltme

Mükellefler tarafından yazı ile hataların düzeltilmesine dair vergi dairesine başvuru yapılabilir. Düzeltme talep dilekçeleri elden vergi dairesine verilebileceği gibi posta ile taahhütlü olarak da gönderilebilir. Vergi mahkemesinde dava açma süresi geçtikten sonra yaptıkları düzeltme talepleri ret olunanlar şikâyet yolu ile Maliye Bakanlığına müracaat edebilirler.

 • 0850 304 9542

 • 0216 606 0810

 • 0262 606 0541

Tarhiyat öncesi uzlaşma nedir?

       Tarhiyat öncesi uzlaşma, nezdinde vergi incelenmesine başlanmış mükelleflerin adlarına tarhiyat yapılmadan önce kullanabileceği bir haktır.  Belirlenen uzlaşma gün ve saati, bir yazı ile uzlaşma gününden en az on beş gün önce mükellefe bildirilir veya inceleme tutanağına yazılır.

Tarhiyat sonrası uzlaşma nedir?

Başka bir ifadeyle tarhiyat sonrası uzlaşma, bir vergi tarh edildikten ve/veya ceza kesildikten sonra, ortaya çıkan uyuşmazlıkların yargı yoluna başvurmaksızın idari aşamada, taraflar arasında bir anlaşmaya varılmak suretiyle çözüme kavuşturulmasıdır.

Tarhiyat sonrası uzlaşmanın sonuçları nelerdir?

Tarhiyat sonrası uzlaşmaya başvurulabilmesi için, tarh edilmiş bir vergi ve/veya kesilmiş bir cezanın bulunması gerekir. Bilindiği üzere vergi daireleri, kendilerine rapor veya tutanak şeklinde gelen bilgilere göre vergi ihbarnamesi veya ceza ihbarnamesi düzenleyerek bunları mükellefe veya ceza sorumlusuna tebliğ ederler. Tarhiyat sonrası uzlaşma da bu safhadan sonra işlemeye başlar. Yapılan uzlaşma görüşmelerinden üç türlü sonuçtan birinin çıkması mümkündür. Bunlar; uzlaşmanın sağlanması, uzlaşmanın temin edilememesi ve uzlaşmanın vaki olmamasıdır. Bunlardan her birinin mükellefin veya ceza muhatabının dava açma, cezalarda indirim talebinde bulunma ve yeniden uzlaşmaya başvurabilme durumlarını etkilediği gibi vergi idaresinin dava açma ve vergi incelemesinde bulunma hak ve yetkilerini de sınırlayabilmektedir.

Pişmanlık ve Islah nedir?

Pişmanlık ve ıslah, beyana dayanan vergilerde, vergi ziya-i cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin kanuna aykırı hareketlerini, Vergi İdaresine kendiliğinden haber vermeleri halinde, belli şartlarla vergi ziya-i cezası kesilmemesini esas alan bir uygulamadır

 • 0850 304 9542

 • 0216 606 0810

 • 0262 606 0541

Cezalarda İndirim?

Mükellef veya vergi sorumlusu,  ikmalen , re’sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve indirimlerden artakalan vergi ziya-i, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse ceza indiriminden faydalanabilir.

Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını kanunda belirlenen süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa ceza indirimi ile ilgili hükümlerden faydalandırılmaz.

Cezalara kanunda belirlenen aşağıdaki oranlarda indirim uygulanır.

Vergi Ziya-i Cezasında; birinci defada yarısı (%50’si), sonraki kesilenlerde üçte biri (1/3’ü)

Usulsüzlük veya Özel Usulsüzlük Cezalarının yarısı (%50’si)

İzaha davet Müessesesi nedir?

İzaha davet müessesesi, verginin ziya-i uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitlerle ilgili olarak aynı merciler tarafından mükelleflerden açıklama talep edilmesidir.

İzaha davet müessesesinin avantajları nelerdir?

Bu müessese, yapılan değerlendirmeler sonucunda vergi ziyaına sebebiyet vermediği anlaşılan mükelleflerin konuyla ilgili vergi incelemesine veya takdire sevk edilmesini önlemekte, vergi ziyaına sebebiyet verildiği durumlarda ise;

 • İzahın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi,
 • Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi,
 • Ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla (izah zammı) aynı sürede ödenmesi şartıyla vergi ziya-i cezasının ziya-i uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilecektir. Diğer bir ifadeyle vergi ziyaı cezası %80 indirimli olarak ödenebilecektir.