6183 sayılı AATUHK’nun 48. maddesine göre amme alacağı belli şartlar kapsamında tecil ve taksitlendirilmektedir. Tecil ve taksitlendirmede idarenin önemli bir takdir hakkı vardır. İdare, tecil ve taksitlendirme talep eden mükellefin talebini mutlak surette karşılamak zorunda değildir. Tecil ve taksitlendirme ile ilgili koşulların irdelenmesinde belirli kriterlere bakılmaktadır.[1]

Bunlar;
1) Borcun tecil kapsamında bulunup bulunmadığı,
2) Tecil ve taksitlendirmede mükellefin talep ettiği taksit sayısı ve borcun taksitlendirilebilirliği konusunda bilançodaki rasyolarının taksitlendirmeye uygun bulunup bulunmadığı,
3) Taksit kapsamındaki borcun türü, mükellefin daha önce taksitlendirme talebinde bulunup borcu aksatıp aksatmadığı,
4) 50.000 TL’nin üzerindeki borçlar için sunulacak teminat tutarı,
5) Bazı taksitlendirme kapsamında olmayan geçici vergi, Katma Değer Vergisi, Geçici Vergi, Özel Tüketim Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Özel İletişim Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisine ait gecikme zammı, Harçlar (İkmalen tarhiyata dayanan tapu harçları hariç), Fonlar, Ecrimisil, Trafik Para Cezası, Eğitime Katkı Payı, Eğitime Katkı Payına ait gecikme zammı, Ekonomik kayıpları gidermek ve istikrarı sağlamak amacıyla muhtelif kanunlarla ihdas edilen ek vergilerden olan alacaklar, … vergilerin taksitlendirilmesinin mümkün olmadığı,

6) Tecil ve taksitlendirmede mükellefin yazılı beyanı ve idare tarafından sunulan taksit tutarlarını ve teminat beyanına ilişkin kabul talebi,
7) Tecil talep edilen borçla ilgili “borcu yoktur belgesi” talep edilmesi durumunda ise, bu yazının tecil edilen borcun %10’un ödenmiş olması,
8) Tecil edilecek borcun talep tarihi itibariyle hesaplanacak gecikme zammının ödenmesi,
9) Tecilli sayılan borca tecil tarihinden itibaren yıllık %12 tecil faizi uygulanması,
10) Tecil koşullarına uyulmadığı durumlarda ödenmesi gereken borcun tamamı için takibe devam edilerek sunulan teminat miktarı paraya dönüştürülmektedir.[2] 11) Katma Değer Vergisi 6 taksite kadar tecil ve taksitlendirme kapsamında taksitlendirilmesi mümkün hale gelmiştir.
————————–
[1]6183 sayılı AATUHK md.48
[2]Ayrıntılı açıklamalar içn bkz. YERLİKAYA Gökhan Kürşat, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Şerhi, XII Levha Yayınları, İstanbul, Ocak 2012, s.321
Kaynak:Av. Nazlı Gaye Alpaslan