Ödeme Emri Nedir?

6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre vadesinde ödenmeyen kamu alacakları için düzenlenir.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre kamu borcunu (kamu alacağını) vadesinde ödemeyen borçlulara, 15 gün içinde borçlarını ödemeleri veya bu borçlarla ilgili mal bildiriminde bulunmaları için düzenlenen bir bildirimdir.
Ödeme emrinin düzenlenmesi, kamu alacağının tahsili için cebri tahsilat işlemlerine başlandığını gösterir.

VERGİ BORÇLARIM VAR ÖDEYEMİYORUM DİYORSANIZ DETAYLI BİLGİ VE ÇÖZÜM YOLLARI İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

maliye itiraz, vergi borcuna itiraz, vergi borcu zamanaşımı,

 • 0850 304 9542

 • 0216 606 0810

 • 0262 606 0541

Ödeme Emri Nedir?

Ödeme emri, 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre vadesinde ödenmeyen kamu alacakları için düzenlenir.

Ödeme Emri Kimlere Gönderilir?

Kamuya Borcunu zamanında ödemeyen üzerine vergi mükellefiyeti veyahut vergi sorumluluğu düşün kişi ve kurumlara yollanır.

1-Tüzel Kişilere

2-Gerçek Kişilere

Ödeme Emri Kimler Adına Düzenlenir?

Kanuni temsilci, limited şirket ortağı, yabancı şahıs veya kurumların mümessilleri gibi borçtan sorumlu olanlara da ödeme emri tebliğ edilerek borcun ödenmesi veya mal bildiriminde bulunması istenilir.

Kimler Yollayabilir?

1-Devlet (Kamu Kurumları)

2-İl Özel İdareleri

3-Belediyeler

Not: E-Devlet Entegrasyon Süreçleri Doğrultusunda Kamu Kurumları arasında tebligatları ilgili vergi daireleri aracılığıyla e-tebligat yolu ile yollanmaktadır.

ödeme emri örneği

İtiraz Süresi Kaç Gündür?

6183 sayılı Kanun’un 58. maddesinde ödeme emrine karşı dava açma (ya da itiraz) süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. Bu süre 2017 Kasım ayında TBMM’de kabul edilen 29.11.2017 tarihli Torba Yasa ile 15 güne çıkarılmaktadır.

Hangi Nedenlerle Ödeme Emrine, Karşı Dava Açılabilir?

Ödeme emrini alan borçlu;
• Böyle bir borcunun olmadığı,
Borcunu kısmen ödediği,
Borcun zamanaşımına uğradığı,
iddiasıyla tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde vergi mahkemesinde dava açabilir.

Dava Açılması Borçlu Hakkındaki Takip İşlemlerini Durdurur mu?

Dava açan borçlu hakkında takip işlemleri, davayı gören mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verilmediği sürece devam eder.

 • 0850 304 9542

 • 0216 606 0810

 • 0262 606 0541

Dava Açan Borçlunun Tamamen veya Kısmen Haksız Çıkması Durumunda Ne Olur?

Açmış olduğu davada tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan, haksız çıkılan borç tutarı kadar olan kamu alacağı % 10 zamla tahsil edilir. Bu yüzden, ödeme karşı açılacak davanın ciddi bir şekilde ele alınması gerekir. Detaylı bilgi için arayınız.

ödeme emri örneği

Adınıza Vergi Cezaları Kesilmiş Ödeme Emri Tebliği Gelmiş Ne Yapmalısınız ?

İhbarname Tebliğ Edilmeden Ödeme Emri Tebliğ Edilemez 15 günlük itiraz süresini kaçırmadan bizi arayınız.

ilamsız takipte ödeme emri

Limited Şirket Ortakları Ve Müdürleri Hisse Devri Sonrası Sorumlu Olduğu Döneme Ait Ödeme Emri Geldi Ne Yapmalısınız ?

15 Gün İtiraz Sürecini Kaçırmadan İtiraz Edip Borçlarınızı Terkin Ettirebilirsiniz. Peki Nasıl mı? Tüm Detaylar İçin Hemen Arayın.

ödeme emri örneği

Vergi Mahkemesinde Ödeme Emrine Karşı Açtığı Davayı Kaybeden Borçlu Ne yapmalıdır?

Borçlu, borcun tamamına veya bir kısmına karşı vergi mahkemesinde açtığı davanın tamamen veya kısmen reddi halinde, ret kararının kendisine tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde (7061 sayılı Kanunla yapılan değişiklik 01.01.2018 tarihinden itibaren 15 gün) mal bildiriminde bulunmak mecburiyetindedir. Bu 7 günlük süre içerisinde ödeme emrine konu borcun tamamen ödenmesi halinde mal bildiriminde bulunma yükümlülüğü ortadan kalkacaktır. DAVANIN RED SONUCU %10 HAKSIZ ÇIKMA ZAMMINI ÖDEMEK İSTEMİYORSANIZ HAKLARINIZ KONUSUNDA BİZİ ARAYINIZ .

 • 0850 304 9542

 • 0216 606 0810

 • 0262 606 0541

Mal Bildirimi Nedir?

Mal bildirimi; amme borçlusunun, amme alacağını karşılayacak miktarda, gerek kendi elindeki gerekse üçüncü şahıslar elindeki menkul ve gayrimenkul malları ile alacak ve haklarının nev’ini, mahiyetini ve miktarını veya malı olmadığını ve yaşayış tarzına göre geçim kaynakları ile buna nazaran borcunu ne şekilde ödeyebileceğini vergi dairesine yazılı veya sözlü olarak beyan etmesidir.
Mal Edinme ve Mal Artması Durumunda Borçlu Ne Yapmalıdır?
Mal bildiriminde, malı olmadığını gösteren veya borca yetecek kadar mal göstermemiş olan borçlu, sonradan edindiği malları ve gelirindeki artmaları, edinme ve artma tarihinden başlayarak 15 gün içinde vergi dairesine bildirmeye mecburdur.

ilamsız takipte ödeme emri

Ödeme Emrine İtiraz Süresini Kaçırdım Ne Yapmalıyım?

Ödeme emri itiraz süresini kaçıran mükellefe vergi dairesi banka hesaplarına e haciz uygulamakta , araç ve gayrimenkullerine haciz uygulayıp satış yapmaktadır .Bu durumlar ticari hayatınızı olumsuz yönde etkilemektedir çözüm için derneğimizi arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

Ayrıca, GİB tarafından hazırlanan ve bu konuda ayrıntılı açıklamaların yer aldığı “Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler”Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler adresinden ulaşabilirsiniz.

 • 0850 304 9542

 • 0216 606 0810

 • 0262 606 0541

Vergi Davası Uzmanı, Vergi Cezası Avukatı, Vergi İnceleme Avukatı, Vergi Müfettişi, YMM, Yeminli Mali Müşavir, Vergi Davası, Vergi Davalarında Danışmanlık, Vergi İncelemelerinde Danışmanlık, Önleyici Danışmanlık Hizmeti, Konkordato Danışmanlığı, Sosyal Güvenlik Danışmanlığı, İş Kazaları Danışmanlığı, Vergi Uzlaşması, En İyi Vergi Avukatı, En, İyi, Vergi, Avukat, Danışman, Ceza,ölen kişinin vergi borcu zamanaşımı, ölen kişinin vergi borcu silinir mi?,Maliye, Borç Emrini Tebliğ Etti. Ne Yapacağınızı Biliyor musunuz?,borç emri örneği

ilamsız takipte borç emri