Danıştay 3. Daire 14.06.2010 gün, 2008/3870 E., 2010/2084 K. sayılı kararı ile mali müşavirin sahte faturaları usulsüz tasdik edilen deftere kaydetmesi suça iştirak ettiğini gösterir hükmetti.
İzmir Vergi Mahkemesi; “…Serbest muhasebecilik yapan davacının, 2003 yılında defterlerini tuttuğu ve beyannamelerini düzenlediği Ç. Konstrüksiyon İnşaat Nakliyat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin maliyet kayıtlarına sahte faturaların alınması eylemine iştirak etmesi nedeniyle adına 213 sayılı Yasanın 344’üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile geçici 27’nci maddesi uyarınca kesilen bir kat vergi zıyaı cezasına karşı açılan davayı;

mali müşavirliğini yaptığı yükümlü şirket adına iki tane yevmiye defteri tasdik ettirerek, usulsüz tasdik edilen defteri incelemeye ibraz ettiği, şirketin maliyet kayıtlarına alınan sahte faturaları çıkarıp yerine başka bir şirketin gerçek teslime dayanmayan faturalarını kaydettiği saptanan davacı adına yükümlü şirket tarafından sahte fatura kullanılması eylemine iştirak etmesi nedeniyle kesilen vergi zıyaı cezasında hukuka aykırılık görülmediği…” gerekçesiyle reddetmiştir. Bu karar temyiz edilmiştir.
Temyiz istemini kabul eden ve hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince işin gereği görüşülüp düşünüldü; “…Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, Temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına, davacıdan 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı ( 3 ) sayılı Tarife uyarınca nispi harç alınmasına, oybirliğiyle karar verildi…”